کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1 س‍ان‍چ‍ز، ف‍ی‍ل‌ Arc scanآرک‌ اس‍ک‍ن‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
2 +Microsoft Networkم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ن‍ت‌ ورک‌
3 گ‍وردون‌، ج‍ان‌، ۱۹۵۲ - ۱۰۰[ص‍د] ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍م‍ودور۶۴
4 ق‍ری‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ۱۲۹۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ ۵۷[پ‍ن‍ج‍اه‌ و ه‍ف‍ت‌] درس‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ح‍اف‍ظه‌
5 ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،,۱۳۴۳ dbase III plus E. Jafarnezhad. creating database with dbase III plus
6 GIS) ج‍ی‌.آی‌.اس‌) و ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
7 ج‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ GIS]ج‍ی‌. آی‌. اس‌.] ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Ali Jahani. Geographic information system in simple language
8 والاس‌،م‍ارک‌ le_mai راآس‍ان‌ب‍ی‍ام‍وزی‍م‌
9 دی‍وی‍س‌ ،دی‍وی‍دای‌ SGI ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
10 ص‍ال‍ح‌آب‍ادی‌،ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ SGP وک‍ارب‍ردآن‌
11 ه‍ار، م‍ی‍ل‍ت‍ن‌ ادوارد، ۱۹۲۵ - آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ و ن‍ش‍ت‌
12 اس‍ک‍ورو، ژی‍زل‌ آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌
13 خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار، ۱۳۳۲ - آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ := Applied Cllmatology ک‍ارب‍رد آب‌ و ه‍وا در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
14 ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۱۷ -۱۳۶۸ آب‌ و ه‍وای‌ ک‍ره‌ زم‍ی‍ن‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
15 غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
16 م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲ - آب‍ک‍ش‍ی‌ و آب‍رس‍ان‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: آب‍ک‍ش‍ی‌ و آب‍رس‍ان‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ (آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ -- م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌ -- ک‍ان‍ال‍ه‍ا -- ت‍ل‍م‍ب‍ه‌ه‍ا)
17 طاه‍ری‌ ت‍ی‍زرو،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
18 آس‍ت‍ی‍ه‌، ژان‌ ل‍وئ‍ی‌ آب‌ی‍اب‍ی‌، ک‍ارب‍رد ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
19 دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ - آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
20 دروی‍ش‌زاده‌،ع‍ل‍ی‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ه‍اورخ‍س‍اره‌ه‍ای‌آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌
21 ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - آث‍ار پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ر دزدان‌
22 ب‍رام‍ل‍ی‌، ری‍ش‍ارد گ‍ران‍وی‍ل‌، ۱۹۳۹ - م‌ آث‍ار ف‍س‍ی‍ل‍ی‌: ش‍رای‍ط زی‍س‍ت‌، ف‍رای‍ن‍د ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍دن‌ و ک‍ارب‍رده‍ا (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
23 ه‍اش‍م‍ی‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ آزم‍ای‍ش‌ روغ‍ن‍ه‍ا و چ‍رب‍ی‍ه‍ا
24 آل‍ن‌ ،ج‍ان‌ آزم‍ای‍ش‌ ه‍ای‍ی‌ درب‍اب‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
25 ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
26 ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
27 ج‍اوی‍د، م‍ح‍م‍د آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
28 ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ف‍ر، اح‍م‍د آزم‍ای‍ش‌ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ا ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
29 ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - آس‍ی‍ای‌ ه‍ف‍ت‌ س‍ن‍گ‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
30 م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۲۴ - آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ARCVIEW - Gis]آرگ‌ وی‍و] و ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍ب‍ی‌ (Extensions) پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...H. Motiei. Knowing to Arc view - Gis & examinations Spatial
31 رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۸ - آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ از ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ M. Rezaee, B. Basshukooh: An introduction
32 آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
33 س‍م‍ت‌، ه‍ن‍ری‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ی‍زی‍ک‌ ات‍م‍ی‌ و ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
34 پ‍ره‍ام‍ی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۲۵ - آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: ب‍راس‍اس‌ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌س‍ازی‌ م‍ب‍ن‍ا (BASIC) ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Computer appreciation (Using BASIC)
35 ب‍وت‌،ب‍اب‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا[ ARC GISآرک‌ ج‍ی‌.ای‌.اس‌]
36 ق‍ادری‌ ،ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍اس‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ (GPS) وخ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ (GPS MAP 76s)
37 پ‍ری‌،گ‍رگ‌ آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۳ در ۲۴س‍اع‍ت‌
38 ع‍رف‍ان‌م‍ن‍ش‌، م‍ج‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ آل‍ودگ‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌: آب‌، خ‍اک‌ و ه‍وا M. Erfanmanesh, M. Afyuni: environmental pollution water, soil
39 ب‍ی‍رام‍ی‌ طارون‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌، ۱۳۵۵ - آم‍ار طرح‌ غ‍دی‍ر: ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۱ -۱۳۸۰ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
40 م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌. گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ و ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌ آم‍ار آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ای‍ران‌: س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۲ -۱۳۸۱ ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: آم‍ار آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ای‍ران‌ (ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌) - س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۲-۱۳۸۱
41 دی‍وی‍س‌، ج‍ان‌.س‍ی‌ آم‍اروت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
42 ف‍رای‌،ک‍رت‍ی‍س‌ آم‍وزش‌ آس‍ان‌ اک‍س‍ل‌
43 رض‍وی‌،خ‍ل‍ی‍ل‌ آم‍وزش‌ آس‍ان‌ رای‍ت‌ وک‍پ‍ی‌ س‍ی‌ دی‌
44 م‍ارم‍ل‌،آی‍ل‍ی‍ن‌ آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office۲۰۱۰
45 ک‍ری‍م‍ی‌،خ‍دی‍ج‍ه‌ آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ طراح‍ی‌ ب‍اFreehand mxa)ف‍ری‌ ه‍ن‍دام‌.ای‍ک‍س‌)
46 اک‍ب‍رزاده‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۱ - آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ "ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌" ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، ه‍ن‍رج‍وی‍ان‌، ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداران‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌
47 ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲ - آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Yahoo! Messengerی‍اه‍و م‍س‍ن‍ج‍ر] ق‍وی‌ت‍ری‍ن‌ س‍روی‍س‌ گ‍پ‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌[ Version 6.0ورژن‌۶/۰ ] ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
48 پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌ ،ج‍ان‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ 2002(XP) Microsoft Powerpont]م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۲ ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌]
49 م‍ح‍م‍دپ‍ور، پ‍رس‍ت‍و، ۱۳۵۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Office word 2007
50 ک‍ل‍ی‍ف‍ورد،س‍اراه‍اچ‍ی‍ن‍س‍ون‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ وت‍ص‍وی‍ری‌ [ Microsoft Windows Xpم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ وی‍ن‍دوزای‍ک‍س‌.پ‍ی‌ ]/