کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1 +Microsoft Networkم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ن‍ت‌ ورک‌
2 گ‍وردون‌، ج‍ان‌، ۱۹۵۲ - ۱۰۰[ص‍د] ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍م‍ودور۶۴
3 ق‍ری‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ۱۲۹۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ ۵۷[پ‍ن‍ج‍اه‌ و ه‍ف‍ت‌] درس‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ح‍اف‍ظه‌
4 GIS) ج‍ی‌.آی‌.اس‌) و ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
5 والاس‌،م‍ارک‌ le_mai راآس‍ان‌ب‍ی‍ام‍وزی‍م‌
6 دی‍وی‍س‌ ،دی‍وی‍دای‌ SGI ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
7 ص‍ال‍ح‌آب‍ادی‌،ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ SGP وک‍ارب‍ردآن‌
8 ه‍ار، م‍ی‍ل‍ت‍ن‌ ادوارد، ۱۹۲۵ - آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ و ن‍ش‍ت‌
9 اس‍ک‍ورو، ژی‍زل‌ آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌
10 خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار، ۱۳۳۲ - آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ := Applied Cllmatology ک‍ارب‍رد آب‌ و ه‍وا در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
11 ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۱۷ -۱۳۶۸ آب‌ و ه‍وای‌ ک‍ره‌ زم‍ی‍ن‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
12 غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
13 طاه‍ری‌ ت‍ی‍زرو،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
14 آس‍ت‍ی‍ه‌، ژان‌ ل‍وئ‍ی‌ آب‌ی‍اب‍ی‌، ک‍ارب‍رد ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
15 دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ - آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
16 دروی‍ش‌زاده‌،ع‍ل‍ی‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ه‍اورخ‍س‍اره‌ه‍ای‌آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌
17 ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - آث‍ار پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ر دزدان‌
18 ب‍رام‍ل‍ی‌، ری‍ش‍ارد گ‍ران‍وی‍ل‌، ۱۹۳۹ - م‌ آث‍ار ف‍س‍ی‍ل‍ی‌: ش‍رای‍ط زی‍س‍ت‌، ف‍رای‍ن‍د ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍دن‌ و ک‍ارب‍رده‍ا (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
19 ه‍اش‍م‍ی‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ آزم‍ای‍ش‌ روغ‍ن‍ه‍ا و چ‍رب‍ی‍ه‍ا
20 آل‍ن‌ ،ج‍ان‌ آزم‍ای‍ش‌ ه‍ای‍ی‌ درب‍اب‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
21 ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
22 ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
23 ج‍اوی‍د، م‍ح‍م‍د آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
24 آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
25 س‍م‍ت‌، ه‍ن‍ری‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ی‍زی‍ک‌ ات‍م‍ی‌ و ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
26 ب‍وت‌،ب‍اب‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا[ ARC GISآرک‌ ج‍ی‌.ای‌.اس‌]
27 ق‍ادری‌ ،ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍اس‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ (GPS) وخ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ (GPS MAP 76s)
28 پ‍ری‌،گ‍رگ‌ آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۳ در ۲۴س‍اع‍ت‌
29 دی‍وی‍س‌، ج‍ان‌.س‍ی‌ آم‍اروت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
30 ف‍رای‌،ک‍رت‍ی‍س‌ آم‍وزش‌ آس‍ان‌ اک‍س‍ل‌
31 رض‍وی‌،خ‍ل‍ی‍ل‌ آم‍وزش‌ آس‍ان‌ رای‍ت‌ وک‍پ‍ی‌ س‍ی‌ دی‌
32 م‍ارم‍ل‌،آی‍ل‍ی‍ن‌ آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office۲۰۱۰
33 ک‍ری‍م‍ی‌،خ‍دی‍ج‍ه‌ آم‍وزش‌ س‍ری‍ع‌ طراح‍ی‌ ب‍اFreehand mxa)ف‍ری‌ ه‍ن‍دام‌.ای‍ک‍س‌)
34 پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌ ،ج‍ان‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ 2002(XP) Microsoft Powerpont]م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۲ ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌]
35 م‍ح‍م‍دپ‍ور، پ‍رس‍ت‍و، ۱۳۵۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Office word 2007
36 ک‍ل‍ی‍ف‍ورد،س‍اراه‍اچ‍ی‍ن‍س‍ون‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ وت‍ص‍وی‍ری‌ [ Microsoft Windows Xpم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ وی‍ن‍دوزای‍ک‍س‌.پ‍ی‌ ]/
37 م‍ی‍ن‍ام‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌ آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار[ Arc map ArcGIS9.Xآرک‌ م‍پ‌ آرک‌ وی‍و]
38 ه‍ی‍ت‍ل‍م‍ن‌، ری‍چ‍ارد آم‍وزش‌ ی‍وگ‍ا در ۲۸ روز
39 اک‍رم‍ی‌پ‍وی‍ا،م‍ه‍دی‌ آم‍وزش‌گ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌ AutoCAD LAND development & civil desigin
40 ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۵۶۴ -۱۶۱۶ آن‍ت‍ون‍ی‌ و ک‍ل‍ئ‍وپ‍ات‍را: (ن‍م‍ای‍ش‌ن‍ام‍ه‌)
41 اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۷ -۱۳۶۹ آن‌گ‍اه‌ پ‍س‌ از ت‍ن‍در: م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ه‍ش‍ت‌ دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ارغ‍ن‍ون‌ زم‍س‍ت‍ان‌ آخ‍ر ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ...
42 واع‍ظی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵ - آی‍ن‍ده‌ای‌ ب‍ه‍ت‍ر در پ‍رت‍و ان‍ف‍اق‌
43 ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌، ۱۳۱۸ - آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌
44 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - اج‍ت‍ه‍اد و ت‍ق‍ل‍ی‍د در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌: "م‍ق‍الات‌"
45 ع‍ل‍ن‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۲۲ - اداره‌ ام‍ور دف‍ت‍ری‌ و روش‍ه‍ای‌ گ‍ردش‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
46 ک‍لاه‍دوزان‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۳۹ - ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ طرح‌ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌
47 ب‍رن‍ز، دی‍وی‍د از ح‍ال‌ ب‍د ب‍ه‌ ح‍ال‌ خ‍وب‌
48 آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰/۰۰۰
49 ت‍ع‍اون‍ی‌(خ‍ال‍ق‍ی‌)،ش‍ی‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍اوم‍راک‍زاطلاع‌رس‍ان‍ی‌
50 م‍ح‍م‍ودی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍ادن‌