کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1 +Microsoft Networkم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ن‍ت‌ ورک‌
2 GIS) ج‍ی‌.آی‌.اس‌) و ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
3 آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
4 اص‍ول‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ راه‍گ‍اه‍ی‌ و ت‍غ‍ذی‍ه‌گ‍ذاری‌ چ‍دن‍ه‍ا
5 اطل‍س‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ان‍ی‌ه‍ای‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌ گ‍رم‍اب‍ی‌
6 اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ای‍ران‌ ۱۳۸۵ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰
7 اطل‍س‌ ع‍ی‍وب‌ ق‍طع‍ات‌ ری‍خ‍ت‍گ‍ی‌
8 ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌
9 ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ... و ض‍م‍ائ‍م‌ پ‍لات‍ی‍ن‌ ی‍ون‍ی‍ورس‍ال‌، ادخ‍ال‌ه‍ای‌ س‍ی‍ال‌
10 ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍س‍اب‍ه‍ا ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
11 ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌
12 ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ج‍ل‍د اول‌ ش‍رق‌
13 ج‍دول‌ ف‍ل‍زات‌
14 ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ : اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌: ج‍زی‍ره‌ لاوان‌
15 ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ ک‍ی‍ش‌ ( ج‍زای‍ر ک‍ی‍ش‌ وه‍ن‍دوراب‍ی‌ )
16 ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ (ج‍زی‍ره‌ س‍ی‍ری‌) ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
17 ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍رای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (خ‍ارک‌،ش‍ی‍ف‌ ،ام‌ ال‍ک‍رام‌ ،ج‍ب‍ری‍ن‌ ، ن‍خ‍ی‍ل‍و ، ف‍ارس‍ی‌ )
18 ح‍س‍اب‌ ان‍ت‍گ‍رال‌ ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ CREI
19 ح‍ف‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ س‍طح‍ی‌
20 ح‍ف‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د دوم‌ از ه‍ن‍دب‍وک‌ دوج‍ل‍دی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ح‍ف‍اری‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌ و زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍وس‍ط ش‍رک‍ت‌ ت‍ام‍روک‌ ف‍ن‍لان‍د م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
21 خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌Word 2000]ورد۲۰۰۰ ] پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Moteza Motavaze. Easy microsoft word 2000
22 دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ Metamorphism
23 راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌)
24 راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ای‍ران‌ ج‍ل‍د ۲۲ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
25 زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ [ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌]:۴۰۵۵/۱
26 زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌س‍اخ‍ت‌ ف‍لات‌ ای‍ران‌
27 ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ ک‍ارب‍ردی‌
28 ژئ‍وک‍رون‍ول‍وژی‌
29 س‍رام‍ی‍ک‍ه‍اوم‍وادن‍س‍وز
30 س‍رزم‍ی‍ن‌ ج‍اوی‍د
31 س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ و ن‍م‍ا
32 س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رودخ‍ان‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:HEC - RAS River analysis system
33 ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
34 ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌
35 ع‍ن‍اص‍رزم‍ی‍ن‌
36 ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ارب‍ران‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
37 ک‍ارب‍رده‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌(GIS)در ج‍ه‍ان‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا (ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ از ان‍ت‍ش‍ار)
38 گ‍ون‍ه‌گ‍ون‍ی‍ه‍ا در خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌
39 گ‍ازه‍ای‌ م‍ع‍دن‌
40 م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ع‍دن‌
41 م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌: Auto Cad 11
42 م‍ق‍الات‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ، آن‍ال‍ی‍ز دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ و ک‍ان‍ه‌ آرای‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌
43 م‍ق‍الات‍ی‌ درب‍اره‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ GIS
44 ه‍ن‍دس‍ه‌ و م‍ث‍ل‍ث‍ات‌ ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ CREI
45 [راب‍رت‍س‌، راب‍رت‌ گ‍وی‍ل‍ی‍م‌] م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا
46 آب‍راه‍ارت‌ رن‍گ‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا و واس‍طه‌ه‍ای‌ آن‍ه‍ا
47 اب‍راه‍ی‍م‌پ‍ور، ج‍لال‌، ۱۳۵۷ - ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر را ق‍ورت‌ ب‍ده‌ !
48 آت‍رت‍ون‌، پ‍ول‍ی‍ن‌، ۱۹۲۹ - م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظام‍ه‍ا و خ‍دم‍ات‌ اطلاع‍ات‍ی‌
49 ات‍ردی‌، س‍ی‍روس‌، ۱۳۳۴ - گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ ک‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‍ه‍ا (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
50 اح‍ت‍ش‍ام‌زاده‌ اف‍ش‍ار، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۰ - روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Mahmoud Ehteshamzadeh-Afshar. Structural analysis methods and fundamentals of geological mapping