کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
451 دان‍ت‍ه‌ آل‍ی‍گ‍ی‍ری‌، ۱۲۶۵ -۱۳۲۱ ک‍م‍دی‌ ال‍ه‍ی‌ دوزخ‌
452 دان‍گ‍ر، ژان‌، گ‍ردآورن‍ده‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ای‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
453 دای‍ر، وی‍ن‌، ۱۹۴۰ - م‌ ب‍اور ک‍ن‍ی‍د ت‍ا ب‍ب‍ی‍ن‍ی‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا,ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ب‍اور ک‍ن‍ی‍د ت‍ا ب‍ب‍ی‍ن‍ی‍د راه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌
454 دب‍ری‍ن‌،م‍ی‍ل‍ت‍ون‌-ب‌ م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ب‍رک‍اوش‌ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
455 دب‍ل‍م‍اس‌،ژاک‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ب‍زرگ‌زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
456 دب‍ل‍ی‍و،داگ‍لاس‌ رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
457 دروی‍ش‌ زاده‌ ،ع‍ل‍ی‌ اص‍ول‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
458 دروی‍ش‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
459 دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌ س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌: رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
460 دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ - آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
461 دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ - پ‍ت‍رول‍وژی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
462 دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ - پ‍ت‍رول‍وژی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
463 دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
464 دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌، دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و م‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ص‍وب‍ه‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
465 دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ - س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
466 دروی‍ش‌زاده‌،ع‍ل‍ی‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ه‍اورخ‍س‍اره‌ه‍ای‌آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌
467 دری‍اب‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲ - زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ س‍لام‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ااس‍وه‌ ص‍ب‍ر و ش‍ج‍اع‍ت‌ و اس‍ت‍ق‍ام‍ت‌: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ب‍ررس‍ی‌ از ف‍رازه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ آن‌ ب‍ان‍وی‌ ب‍زرگ‌ ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌
468 دری‍اگ‍ش‍ت‌ ،م‍ح‍م‍درس‍ول‌ ک‍رم‍ان‌ درق‍ل‍م‍روت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ای‍ران‍ی‌
469 دری‍اگ‍ش‍ت‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ (از م‍اه‍ان‌ ت‍ا چ‍اه‌ب‍ه‍ار) ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: از م‍اه‍ان‌ ت‍ا چ‍اب‍ه‍ار (س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌)
470 دری‍و، م‍اک‍س‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍ارج‍ی‌
471 دری‍و،م‍اک‍س‌ اش‍ک‍ال‌ ن‍اه‍م‍واری‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌
472 دل‍پ‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ودت‌ درآم‍دی‌ ب‍ه‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
473 ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۲۵۸ ؟ -۱۳۳۴ ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Ali Akbar Dehkhoda. Loghat-Nama (Dictionnaire Encyclopedique)
474 دوب‍ن‍وا، ام‌.ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ در آس‍ی‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌ در س‍ده‌ه‍ای‌ ۱۶ - ۱۹ م‍ی‍لادی‌
475 دوران‍ت‌ ،وی‍ل‍ی‍ام‌ج‍ی‍م‍ز ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
476 دورن‍ک‍ام‍پ‌، ج‍ی‌ . س‍ی‌ - ک‍ی‍ن‍گ‌ ، س‍ی‌ .ا.ام‌- ون‌ ت‍و چ‍و - گ‍اردی‍ن‍ر، وی‌ - داک‍وم‍ب‌ ، آر- س‍ت‍رال‍ر، ا.ان‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ک‍م‍ی‌ در ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌
477 دوس‍ت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۹ - م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر (رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌، ف‍ی‍زی‍ک‌، زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ری‍اض‍ی‌، آم‍ار)
478 دول‍ت‍ی‌ ارده‌ ج‍ان‍ی‌ ،ف‍رام‍رز م‍دل‌ س‍ازی‌ زم‍ی‍ن‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
479 دوم‍ان‍ژو، ژان‌ م‍ح‍ی‍طه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ک‍ره‌ زم‍ی‍ن‌
480 دووی‍س‍ت‌، راج‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ (ژئ‍وه‍ی‍درول‍وژی‌)
481 دوی‍ل‌ ،پ‍ب‍ت‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ :م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍رچ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
482 دوی‍ل‌،پ‍ی‍ت‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌:م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍رچ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
483 دی‌آن‍ج‍ل‍ی‍س‌ ،ب‍ارب‍ارا رازه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍ه‌ ه‍رف‍ردی‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍د
484 دی‌ان‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا ل‍ح‍ظه‌ه‍ای‌ ن‍اب‌ وح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
485 دی‍دی‍ه‌، ژان‌ ان‍ک‍لاوه‍ا و پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‌
486 دی‍ن‍ا، ج‍ی‍م‍ز دوای‍ت‌، ۱۸۱۳ -۱۸۹۵ ک‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍ر س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‍ه‍ا (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
487 دی‍وی‍س‌ ،دی‍وی‍دای‌ SGI ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
488 دی‍وی‍س‌، ج‍ان‌.س‍ی‌ آم‍اروت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا در زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
489 راب‍رت‍س‌ ... ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
490 راب‍رت‍س‍ون‌، س‍ام‍ان‍ت‍ا خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Excel 5اک‍س‍ل‌ پ‍ن‍ج‌] در وی‍ن‍دوز ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Excel 5اک‍س‍ل‌ پ‍ن‍ج‌] در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوز
491 راب‍ی‍ن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌، ۱۹۶۱ - م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ن‍ام‍ح‍دود در ۲۰ روز ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: ک‍ارگ‍اه‌ ع‍م‍ل‍ی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
492 راب‍ی‍ن‍س‍ون‌،ای‌.اس‌. م‍ب‍ان‍ی‌اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌
493 راه‍ن‌، پ‍ری‌، ۱۹۳۶ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
494 رب‍ان‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌) ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
495 رج‍ائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د ک‍ارب‍رد ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ در آم‍ای‍ش‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط
496 رح‍م‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر واژگ‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ (م‍ص‍ور) وی‍ژه‌ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌...
497 رح‍ی‍م‌پ‍ورب‍ن‍اب‌،ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌
498 رح‍ی‍م‌زاده‌، ف‍رام‍رز زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : ال‍ی‍گ‍وس‍ن‌، م‍ی‍وس‍ن‌، پ‍ل‍ی‍وس‍ن‌
499 رح‍ی‍م‍ی‌ پ‍اک‍دل‌ ،ع‍زی‍ز س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آذری‍ن‌
500 رح‍ی‍م‍ی‌، اع‍ظم‌ خ‍واص‌ ت‍ن‍اوب‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر و پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌