فرآیندهای گردش کار
پردازش و تلفیق داده های رقومی

پردازش و تلفیق داده های رقومی

ادامه فرآیند پردازش و تلفیق داده ها

ادامه فرآیند پردازش و تلفیق داده ها


عملیات آزمایشگاهی

عملیات آزمایشگاهی


تهیه نقشه های زمین شناسی

تهیه نقشه های زمین شناسی