کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
51 اح‍م‍د، ف‍اروق‌ روش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌
52 اح‍م‍دزاده‌ ه‍روی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۵ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: روزن‍ه‌داران‌ پ‍لان‍ک‍ت‍ون‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ م‍ک‍ران‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از ک‍ون‍ودون‍ت‌ه‍ای‌ ای‍ران‌
53 اح‍م‍دی‌ ،ح‍س‍ن‌ ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ی‍اب‍ان‌ - ف‍رس‍ای‍ش‌ ب‍ادی‌
54 اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲ - ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Hassan Ahmadi Applied geomorphology
55 اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲ - ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌
56 اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲ - ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ آب‍ی‌
57 اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲ - س‍ازن‍ده‍ای‌ دوره‌ ک‍وات‍رن‍ر (م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ک‍ارب‍ردی‌ آن‌ در م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌) پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Hassan Ahmadi, Sadat Feiznia. Quaternary formations (theoritical and applied principles in natural r
58 اح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۷ - س‍ای‍ن‍ده‌ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ه‍ای‌ س‍ای‍ن‍ده‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
59 اح‍م‍دی‌،ص‍دی‍ق‍ه‌ ه‍ن‍رآش‍پ‍زی‌،ش‍ی‍ری‍ن‍ی‌پ‍زی‌،ت‍زی‍ی‍ن‌وس‍ف‍ره‌آرای‍ی‌
60 اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۷ -۱۳۶۹ آن‌گ‍اه‌ پ‍س‌ از ت‍ن‍در: م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ه‍ش‍ت‌ دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ارغ‍ن‍ون‌ زم‍س‍ت‍ان‌ آخ‍ر ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ...
61 آداب‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ام‍گ‍ذاری‌ و طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ج‍ام‍ع‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌، آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ (ج‍ه‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌) M. H. Adabi, M. H. Karimpour: Comprehensive Classification
62 آداب‍ی‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌رس‍وب‍ی‌
63 آدام‍ز، آ.ای‌,۱۹۵۱- م‌ اطل‍س‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ در زی‍ر م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌
64 ادری‍س‌، م‍ح‍م‍د م‍ب‍ان‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
65 ادواردز، ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۰ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا
66 ادی‍ب‌، داری‍وش‌، ۱۳۲۰ - ج‍ه‍ان‌ ج‍واه‍رات‌
67 ادی‍ب‌،اح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌
68 آذراف‌، ل‍ئ‍ون‍ی‍د گ‍زی‍ده‌ای‌ از ک‍ت‍اب‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا پ‍رت‍و[ Xای‍ک‍س‌] ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا پ‍رت‍و[ Xای‍ک‍س‌]
69 آذری‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۵ - ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ طی‌ س‍ال‌ه‍ای‌ ۷۸ - ۱۳۶۹ ش‍م‍اره‌ ن‍ش‍ری‍ه‌:۱۸۷
70 ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
71 ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
72 ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۳۴ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍ر س‍طح‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
73 آرش‍ام‍ب‍و، م‍ی‍ش‍ل‌ اس‍ن‍اد و روش‌ ب‍رای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ (ج‍غ‍راف‍ی‍ا و زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
74 ارم‍گ‍ان‌،م‍ح‍م‍ودرض‍ا ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍اوک‍ان‍ی‍ه‍ا
75 ارن‍س‍ت‌، دب‍ل‍ی‍و . ج‌ م‍واد زم‍ی‍ن‌
76 اره‍ارد، ی‍ان‍ا زن‍ان‌ خ‍وب‌ ب‍ه‌ آس‍م‍ان‌ م‍ی‌رون‍د، زن‍ان‌ ب‍د ب‍ه‌ ه‍م‍ه‌ ج‍ا: چ‍را س‍ر ب‍ه‌ راه‌ ب‍ودن‌ س‍ودی‌ ب‍رای‌ خ‍ان‍م‍ه‍ا ن‍دارد؟
77 آروی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۳ - دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ ب‍ر ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:M. Arvin: An introduction to optical mineralogy
78 آزادب‍خ‍ت‌ ،ب‍ه‍رام‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آب‍ه‍ای‌ ای‍ران‌
79 آزادم‍ه‍ر، ش‍ه‍ب‍از، ۱۳۳۸ - ت‍اری‍خ‌ ان‍ب‍ی‍اء، ی‍ا، ق‍ص‍ص‌ ق‍رآن‌: از آدم‌ ت‍ا خ‍ات‍م‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:History of messengers
80 آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ز راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
81 اس‍ت‍ب‍روک‌، ن‍وئ‍ل‌ خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ :Internet در ۲۴ ک‍لاس‌ درس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ی‍ام‍وزی‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
82 اس‍ت‍وار، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
83 اس‍ت‍وار، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۲۳ - ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ م‍ع‍دن‌
84 اس‍ت‍وک‌، رال‍ف‌ روش‍ه‍ای‌ ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌
85 اس‍ت‍ی‍ن‍گ‍اس‌، ف‍رن‍س‍ی‍س‌ ج‍وزف‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍ت‍ی‍ن‍گ‍اس‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ش‍ام‍ل‌ ل‍غ‍ات‌ و ع‍ب‍ارات‌ ع‍رب‍ی‌ ک‍ه‌ در ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ک‍ار رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
86 آس‍ت‍ی‍ه‌، ژان‌ ل‍وئ‍ی‌ آب‌ی‍اب‍ی‌، ک‍ارب‍رد ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
87 اس‍دی‍ان‌(اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌)،خ‍دی‍ج‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌زی‍س‍ت‍ی‌دی‍ری‍ن‍ه‌وح‍ال‌
88 اس‍دی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ (اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌)، ۱۳۱۹ - ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ دی‍ری‍ن‍ه‌
89 اس‍دی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ (اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌)، ۱۳۱۹ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Khadijah Asadian. Geology for geography
90 اس‍دی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ (اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌)، ۱۳۱۹ - ش‍ن‍اخ‍ت‌ زم‍ی‍ن‌
91 اس‍ک‍ال‍ی‌، ج‍ان‌ م‍ب‍ان‍ی‌ خ‍وردگ‍ی‌
92 اس‍ک‍ورو، ژی‍زل‌ آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌
93 اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌ آروی‍د، ۱۹۱۸ - اص‍ول‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
94 اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌ آروی‍د، ۱۹۱۸ - م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
95 اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌ آروی‍د، ۱۹۱۸ - م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
96 اس‍لام‍ی‌ زاده‌،ع‍زت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ب‍ل‍وری‌
97 اس‍لان‍س‍ک‍ی‌، م‍وری‍س‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍س‍ف‍ات‌ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌
98 اس‍م‍ی‍ت‌ ژئ‍ودزی‌: درک‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍اس‍ی‌ ب‍دون‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Basic geodesy: an introduction to the history and concepts of modern geodesy without mathematics
99 اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍وم‍اک‌ درآم‍دی‌ ب‍ر ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌
100 اس‍م‍ی‍ت‌، ک‍ی‍ت‌، ۱۹۳۸ - م‌ م‍خ‍اطرات‌ م‍ح‍ی‍طی‌