کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1151 ی‍ع‍ق‍وب‌ پ‍ور ،ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
1152 ی‍وس‍ف‍ی‌ ،م‍ه‍ی‍ار اص‍ول‌ روش‌ ه‍ای‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ( درم‍ح‍ی‍ط س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ )
1153 ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار، ۱۳۵۴ - ک‍ارب‍رد ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در م‍ع‍دن‌: (اک‍ت‍ش‍اف‌، اس‍ت‍خ‍راج‌، زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ )
1154 ی‍ون‍س‍ک‍و/ ی‍ون‍ی‌س‍ی‍س‍ت‌ وی‍راس‍ت‍اری‌ م‍ج‍لات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌: ره‍ن‍م‍وده‍ا و ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ا
1155 ئ‍ی‌ی‍وئ‍ی‌،ج‍ی‍م‍س‌ ش‍ی‍م‍ی‌م‍ع‍دن‍ی‌:اص‍ول‌س‍اخ‍ت‍م‍ان‌وف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌