کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
101 اس‍م‍ی‍رن‍وف‌، ولادی‍م‍ی‍ر ای‍وان‍ووی‍چ‌، ۱۹۱۰ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
102 اش‍پ‍ول‍ر، ب‍رت‍ول‍د، ۱۹۱۱ -۱۹۹۰ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ در ق‍رون‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌
103 اش‍ک‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اص‍ول‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ م‍ن‍ش‍اء ه‍ی‍دروک‍رب‍وری‌ و ن‍ف‍ت‍ه‍ا ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ زاگ‍رس‌
104 آش‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ارب‍رد اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌ در ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌)
105 آش‍وری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۲۸ - اطل‍س‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ (ش‍م‍ال‌ و ش‍م‍ال‌ ش‍رق‍ی‌)
106 اص‍ان‍ل‍و، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ازس‍ازی‌ م‍ع‍ادن‌
107 اص‍ان‍ل‍و، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۸ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زغ‍ال‌س‍ن‍گ‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:M.OsanLoo: Coal Engineering
108 اص‍ان‍ل‍و،م‍رت‍ض‍ی‌ روش‍ه‍ای‌اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍دن‌ س‍طح‍ی‌
109 اص‍غ‍ری‌ م‍ق‍دم‌ ،اص‍غ‍ر اص‍ول‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ اب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
110 اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ،ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ش‍ان‌ از ب‍ی‌ ن‍ش‍ان‍ه‍ا :ش‍رح‌ ح‍ال‌ وک‍رام‍ات‌ وم‍ق‍الات‌ وطری‍ق‍ه‌ س‍ی‍روس‍ل‍وک‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ..
111 اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ،ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ش‍ان‌ ازب‍ی‌ ن‍ش‍ان‍ه‍ا:ش‍رح‌ ح‍ال‌ وک‍رام‍ات‌ وم‍ق‍الات‌ وطری‍ق‍ه‌ س‍ی‍روس‍ل‍وک‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ....
112 اطه‍ری‌ ک‍رم‍ان‍ی‌،ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‌ ع‍ش‍ق‌،ه‍رگ‍ز
113 آف‍ت‍اب‍ی‌،ع‍ل‍ی‍ج‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ن‍اب‍ع‌ وذخ‍ای‍رم‍ع‍دن‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ...ف‍ارس‍ی‌-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
114 اف‍ش‍ار ح‍رب‌، ع‍ب‍اس‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
115 اف‍ش‍ار، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۲۷ - ه‍ی‍درول‍وژی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
116 اف‍ش‍ار،ف‍ری‍دون‌ پ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌
117 اف‍ش‍ارح‍رب‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۱۲ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍پ‍ه‌داغ‌
118 اف‍لاطون‌،۴۲۷ ؟ -۳۴۷ ق‌.م‌ ج‍م‍ه‍ور ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
119 آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌ ،س‍ی‍دع‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
120 آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰/۰۰۰
121 اق‍ت‍داری‌، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۰ - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌: س‍ی‍س‍ت‍م‌ و رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
122 اک‍ب‍رزاده‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۱ - آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ "ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌" ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، ه‍ن‍رج‍وی‍ان‌، ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداران‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌
123 اک‍ب‍رزاده‌خ‍وی‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍ودآم‍وزن‍رم‌اف‍زار Training SDRmap software]اس‌.دی‌.ار.م‍پ‌]
124 اک‍رم‍ی‌پ‍وی‍ا،م‍ه‍دی‌ آم‍وزش‌گ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌ AutoCAD LAND development & civil desigin
125 ال‍ق‍اب‍ی‌ ،خ‍داداد ...[ودی‍گ‍ران‌] ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌: ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ ج‍اری‌، ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ س‍اک‍ن‌، ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
126 آل‍گ‍ر، ک‍ل‍ود ن‍اآرام‍ی‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ (زل‍زل‍ه‌ و آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌)
127 آل‍ن‌ ،ج‍ان‌ آزم‍ای‍ش‌ ه‍ای‍ی‌ درب‍اب‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
128 ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ای‌، م‍ه‍دی‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ک‍ام‍ل‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌ [ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)] ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ادع‍ی‍ه‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌
129 ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳ - خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍دی‍ران‌
130 آل‍ون‍س‍و،م‍ارچ‍ل‍و ف‍ی‍زی‍ک‌ ع‍م‍وم‍ی‌
131 آل‍ی‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد،۱۳۲۷ - ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌(ه‍ن‍دس‍ه‌ و ف‍ی‍زی‍ک‌)
132 آل‍ی‍ن‍ج‍ر، ن‌.ل‌. ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
133 ام‍ب‍رس‍ز،ن‍ی‍ک‍لاس‌ ن‍ی‍ک‍لاس‌,۱۹۲۹ ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌
134 ام‍ی‍دال‍ل‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍ج‍وی‍د ق‍رآن‌
135 ام‍ی‍ری‌ ی‍خ‍ت‍ی‍ار،ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ری‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌
136 ام‍ی‍ن‍ی‌ ،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ب‍ان‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ س‍ک‍ان‍س‍ی‌
137 ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - ه‍م‍س‍رداری‌ Ebrahim Amini. Hamsardari conjugal rights
138 ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌، ۱۳۱۸ - آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌
139 ام‍ی‍ن‍ی‌، م‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ن‍د خ‍اک‍ی‌ ب‍ر روی‌ رودخ‍ان‍ه‌ آب‌ ب‍خ‍ش‍ا(لال‍ه‌زار) ب‍ردس‍ی‍ر
140 ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ آب‍ادی‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌- ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
141 ان‍درس‍ن‌، وی‍ک‍ت‍ور، ۱۹۵۲ - م‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و م‍لاح‍ظات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
142 ان‍س‍ن‌، پ‍ی‍ت‍رری‍چ‍ارد، ۱۹۴۱ - دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ ب‍ر ک‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
143 اوان‍ز،ام‌ .آن‍ت‍ون‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍رزم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‍ه‍ا
144 اوب‍روچ‍ف‌، ولادی‍م‍ی‍ر آف‍ان‍ا س‍ی‍وی‍چ‌، ۱۸۶۳ -۱۹۵۶ م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
145 اورع‍ی‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ دوره‌ ف‍ن‍ون‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ ج‍ل‍دی‍ک‍م‌ :طراح‍ی‌ و اص‍ول‌ در اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍ادن‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
146 اورع‍ی‌، ک‍اظم‌، ۱۳۳۳ - اق‍ت‍ص‍اد م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌
147 اوس‍ت‍ان‌ ،ش‍اه‍ی‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‌ خ‍اک‌ ب‍ان‍گ‍رش‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
148 اوک‍الاه‍ان‌ ک‍ارب‍ری‌ زم‍ی‍ن‌: اث‍ر م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ اق‍ت‍ص‍اد، اک‍ول‍وژی‌، ه‍ی‍درول‍وژی‌
149 اول‍ی‍ازاده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۳۶ - ف‍رآوری‌ و ک‍ارب‍رد ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
150 اوم‍ورا، ج‍ورج‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Autocad 2000]اوت‍وک‍د دو ه‍زار] پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا