کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
151 اوم‍ورا، ج‍ورج‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌Auto CAD 2000]ات‍و ک‍د دوه‍زار] ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Mastering Auto CAD 2000
152 اون‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌ م‍ردی‍ث‌، ۱۹۲۹ - م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اث‍ره‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ آن‌
153 اون‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌ م‍ردی‍ث‌، ۱۹۲۹ - م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اث‍ره‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ آن‌
154 اون‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌ م‍ردی‍ث‌، ۱۹۲۹ - م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍س‍ن‍گ‌ه‍ا و ک‍ان‍ی‌ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
155 اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌ خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ [ Windows XPوی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌. پ‍ی‌]
156 اوی‍ک‍س‌، گ‍ری‍گ‍وری‌ ن‍ائ‍وم‍ووی‍چ‌ ف‍ولادس‍ازی‌ در ک‍وره‌ه‍ای‌ زی‍م‍ن‍س‌ - م‍ارت‍ی‍ن‌ و ک‍ن‍ورت‍ر
157 ای‍ازی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۳ - س‍ی‍ر ت‍طور ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
158 ای‍چ‍ر، دان‌ زم‍ان‌ در زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
159 ای‍ران‌ پ‍ن‍اه‌، اس‍د اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:principles of stratigraphy
160 ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌: ب‍ا اص‍لاح‍ات‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۳۷ - ۱۳۴۸ -۱۳۶۱ . ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ق‍ان‍ون‌ رواب‍ط م‍ج‍وج‍ر(ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍وج‍ر) و م‍س‍ت‍اج‍ر
161 ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ع‍ادن‌
162 ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ا اص‍لاح‍ات‌ ج‍دی‍د: ش‍ام‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ت‍ج‍ارت‌... ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ا ک‍ل‍ی‍ه‌ اص‍لاح‍ات‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ج‍دی‍د
163 ای‍ران‌پ‍ن‍اه‌، اس‍د، ۱۳۱۳ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)
164 ای‍ران‌پ‍ن‍اه‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۳ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌)
165 ای‍ران‍م‍ن‍ش‌، م‌.ح‌ گ‍زارش‌ ب‍ازدی‍د ب‍ازس‍ازی‌ ق‍ن‍وات‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‌
166 ای‍ران‍م‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طرح‌ ای‍ج‍اد ن‍ه‍اد ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ و اج‍رائ‍ی‌ ق‍ن‍ات‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍ش‍اب‍ه‌
167 ای‍ران‍م‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طرح‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ و ازدی‍اد آب‍ده‍ی‌ ق‍ن‍ات‌ ب‍ه‍ج‍ت‌ آب‍اد
168 ای‍زدی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د چ‍را ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ای‍م‌؟ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌
169 ای‍ن‍ک‍روپ‍را، ف‍ران‍ک‌ م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌
170 ب‍ارب‍ور، ای‍ان‌ ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌
171 ب‍ارف‍س‍ک‍ی‌، ب‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ض‍رای‍ب‌ س‍ف‍ره‌ آب‍ه‍ا ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ح‍اص‍ل‌ از پ‍م‍پ‍اژ
172 ب‍ارک‍ر دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ ب‍ر ب‍اف‍ت‍ه‍ا و ری‍زس‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
173 ب‍ارک‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍اف‍ت‍ه‍ا و ری‍زس‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
174 ب‍ارن‍ز، ج‍ان‌ وی‍ک‍م‌، ۱۹۲۱ - م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
175 ب‍ارن‍ز، ج‍ان‌ وی‍ک‍م‌، ۱۹۲۱ - م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
176 ب‍ارن‍ز،د.ت‌. ش‍ی‍م‍ی‌ واک‍ن‍ش‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌
177 ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - آس‍ی‍ای‌ ه‍ف‍ت‌ س‍ن‍گ‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
178 ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - آث‍ار پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ر دزدان‌
179 ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - پ‍وس‍ت‌ پ‍ل‍ن‍گ‌ ب‍رپ‍ش‍ت‌ پ‍ل‍ن‍گ‌
180 ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ آخ‍رش‌ خ‍وش‌ اس‍ت‌
181 ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - ن‍ون‌ ج‍و و دوغ‌گ‍و ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
182 ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - ه‍زاردس‍ت‍ان‌
183 ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - ی‍ع‍ق‍وب‌ ل‍ی‍ث‌
184 ب‍اق‍رن‍ژاد، م‍ج‍ی‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌
185 ب‍ال‍ک‍ان‍س‍ک‍ی‌، م‍ی‍ن‍ک‍و،۱۹۲۷ - م‍وج‌ و پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ ارت‍ع‍اش‍ی‌
186 ب‍ان‍دای‌، ب‍ری‍ان‌ روش‍ه‍ای‌ ب‍ه‍گ‍زی‍ن‍ی‌ Basic
187 ب‍اورس‍اک‍س‌،گ‍ری‌ گ‍وه‍رس‍ن‍گ‍ه‍ای‌اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌
188 ب‍اوئ‍ر،ه‍رم‍ان‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
189 ب‍ای‌ ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۷ - خ‍اک‌: پ‍ی‍دای‍ش‌ و رده‌ب‍ن‍دی‌
190 ب‍ای‌ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۷ - خ‍اک‌، ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ و طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Mohammad Bybordi. Soil genesis and classification
191 ب‍ای‌ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۷ - ف‍ی‍زی‍ک‌ خ‍اک‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا,پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Mohammad Bybordi: Soil physics
192 ب‍ای‍ن‍در، ک‍ی‍ت‌ خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۶ =Adobe Photoshop ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: آس‍ان‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۶
193 ب‍ج‍ل‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر روش‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌
194 ب‍خ‍ت‌ ش‍ک‍وه‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۲۰ - ، خ‍طاط ع‍ه‍دن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ال‍ک‌ب‍ن‌ ح‍ارث‌ اش‍ت‍ر
195 ب‍رام‍ل‍ی‌، ری‍ش‍ارد گ‍ران‍وی‍ل‌، ۱۹۳۹ - م‌ آث‍ار ف‍س‍ی‍ل‍ی‌: ش‍رای‍ط زی‍س‍ت‌، ف‍رای‍ن‍د ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍دن‌ و ک‍ارب‍رده‍ا (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
196 ب‍راون‌ .ج‍ی‌ .س‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ دس‍ت‍رس‌ ( م‍ن‍ش‍اء ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ .س‍اخ‍ت‍ار)
197 ب‍راون‌، راب‍رت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ۱
198 ب‍راون‌، راب‍رت‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
199 ب‍رس‍ی‍ن‍گ‍ت‍ن‌، ری‍ک‌ ه‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌ ص‍ح‍رای‍ی‌
200 ب‍رف‍ی‌ ن‍ژاد، رام‍ی‍ن‌, ۱۳۵۸- م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ ف‍ل‍ش‌ ۸ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا