کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
201 ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Khosrow Bargi. Fundamentals of earthquake engineering
202 ب‍رن‍ز، دی‍وی‍د از ح‍ال‌ ب‍د ب‍ه‌ ح‍ال‌ خ‍وب‌
203 ب‍روس‌، وال‍ت‍رس‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ س‍ودم‍ن‍د [ Windows XPوی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌. پ‍ی‌]
204 ب‍روم‍ن‍د س‍ع‍ی‍د، ج‍واد واژه‌ن‍ام‍ه‌ گ‍وی‍ش‌ ب‍ردس‍ی‍ر
205 ب‍روم‍ن‍د س‍ع‍ی‍د، ج‍واد واژه‌ن‍ام‍ه‌ گ‍وی‍ش‌ ب‍ردس‍ی‍ر
206 ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌: ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ۲۵۰ ب‍رن‍ام‍ه‌ اج‍را ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍ا ک‍ارب‍رده‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ - ت‍ج‍اری‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Programming in Basic
207 ب‍ص‍ی‍ر، ح‍س‍ن‌ روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍دن‌
208 ب‍ص‍ی‍ری‍ان‌ راد،م‍ح‍م‍د،۱۳۵۳ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍وان‍م‍ن‍د ب‍ازوی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
209 ب‍ق‍ای‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۴ - ام‍ث‍ال‌ ف‍ارس‍ی‌ در گ‍وی‍ش‌ ک‍رم‍ان‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
210 ب‍لاک‌،ج‍ان‌.آ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آب‍ه‍ای‌ آل‍وده‌
211 ب‍ل‍ت‌ ، ه‍ارون‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌
212 ب‍ل‍ر، پ‌ م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
213 ب‍ن‍ت‌، م‍ی‍ت‍و زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ (زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ان‍س‍ان‌)
214 ب‍ن‍ول‌ م‍ب‍ان‍ی‌ طی‍ف‌س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
215 ب‍ن‍ی‍س‍ون‌ ،ج‍ورج‌ م‍ی‍ل‍ز دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍اره‍ا ون‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
216 ب‍ن‍ی‍س‍ون‌،ج‍ی‌.ام‌. م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍رس‍اخ‍ت‍اره‍اون‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
217 ب‍ه‍ج‍ت‌ ت‍ب‍ری‍زی‌،س‍ی‍دم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ (ش‍ه‍ری‍ار) گ‍زی‍ده‌ دی‍وان‌ ش‍ه‍ری‍ار
218 ب‍ه‍رام‍ی‌ ،ع‍طاال‍ل‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ رن‍گ‌ درج‍واه‍رات‌
219 ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۹ - رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌)
220 ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۹ - م‍ب‍ان‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
221 ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۹ - م‍ب‍ان‍ی‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
222 ب‍ه‍رام‍ی‌،م‍ح‍م‍د م‍ح‍ی‍طه‍ای‌رس‍وب‍ی‌
223 ب‍ه‍روزی‌ راد،ب‍ه‍روز ت‍الاب‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌
224 ب‍ه‍زاد، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ - رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
225 ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۷ -۱۳۶۰ س‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ از ع‍ارف‌ ب‍زرگ‌، ش‍ه‍ی‍د م‍ظل‍وم‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: س‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ از ش‍ه‍ی‍د م‍ظل‍وم‌ دک‍ت‍ر ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
226 ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ۱۳۲۲ - ق‍ن‍ات‌س‍ازی‌ و ق‍ن‍ات‌داری‌
227 ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ک‍ام‍ب‍ی‍ز، ۱۳۲۳ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
228 ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ک‍ام‍ب‍ی‍ز، ۱۳۲۳ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ ج‍ل‍ددوم‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ی‌
229 ب‍وت‌،ب‍اب‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا[ ARC GISآرک‌ ج‍ی‌.ای‌.اس‌]
230 ب‍وخ‍ر، ک‍ورت‌، ۱۹۴۶ - پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
231 ب‍وردی‍ک‌، ه‍وارد ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ رق‍وم‍ی‌: ت‍ئ‍وری‌ و ک‍ارب‍رده‍ا ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
232 ب‍ورش‍ارت‌-اوت‌، وال‍ت‍ر، ۱۹۳۳ - ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
233 ب‍ول‍ت‌،ب‍روس‌ ای‌. زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ه‍ا
234 ب‍ول‍ن‌، ژان‌، ۱۹۳۱ - ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ن‍گ‍اری‌ و زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ن‍گ‍اری‌ و زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
235 ب‍ون‍ن‌، ب‍رن‍ار پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ درون‍زاد ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
236 ب‍ون‍ه‍ام‌ - ک‍ارت‍ر، گ‍ری‍م‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ (م‍دل‌س‍ازی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ (GIS ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
237 ب‍ون‍ی‍ک‌، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌ واک‍اوی‌ ک‍ان‍ی‌ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌آل‍م‍ان‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Schwermineralanalyse (Heavy mineral analyes)
238 ب‍وه‍ن‌، ه‍ی‍ن‍ری‍ش‌، ۱۹۳۴ - ش‍ی‍م‍ی‌ خ‍اک‌
239 ب‍ی‍ان‌، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌ چ‍ه‍ار م‍ق‍ال‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ج‍م‍ع‌گ‍رای‍ی‌ و ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ (در ه‍زار س‍وم‌) ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: اس‍ت‍رات‍ژی‌ ج‍م‍ع‌گ‍رای‍ی‌ و ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌
240 ب‍ی‍ت‍س‌، راب‍رت‌ لات‍ی‍م‍ر، ۱۹۱۲ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا و ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
241 ب‍ی‍رام‍ی‌ طارون‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌، ۱۳۵۵ - آم‍ار طرح‌ غ‍دی‍ر: ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۱ -۱۳۸۰ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
242 ب‍ی‍ز، ژان‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ س‍ف‍ره‌ه‍ای‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
243 ب‍ی‍ک‌م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۹ - م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ای‍ران‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Hassan Beikmohammadi. An introduction to historical geography of Iran
244 ب‍ی‍ن‍س‍ی‌، ص‍م‍د، ۱۳۳۹ - م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ارب‍ردی‌ ک‍ان‍ه‌آرای‍ی‌ و ف‍ل‍وت‍اس‍ی‍ون‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ارب‍ردی‌ ک‍ان‍ه‌آرای‍ی‌ و ف‍ل‍وت‍اس‍ی‍ون‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ت‍ال‍وژی‌، زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
245 ب‍ی‍ن‍ی‍و، ژرار م‍ب‍ان‍ی‌ ری‍ز دی‍ری‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
246 پ‍ارس‍ای‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا ک‍ت‍اب‌ طلای‍ی‌ م‍ع‍دن‌:اول‍ی‍ن‌ م‍رج‍ع‌ رس‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ درک‍ش‍ور
247 پ‍ارس‍ی‌ راد، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۴ - م‍ب‍اح‍ث‌ وی‍ژه‌ و ک‍ارب‍ردی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍واح‍ل‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
248 پ‍ارک‌، چ‍ارل‍ز ف‍ردری‍ک‌، ۱۹۰۳ - ک‍ان‍س‍اره‍ا
249 پ‍ارک‌، گ‍راه‍ام‌ م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
250 پ‍اری‍زی‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ک‍اس‍ه‌ ک‍وزه‌ ت‍م‍دن‌