کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
251 پ‍اس‌، ج‍ف‍ری‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌
252 پ‍اش‍ائ‍ی‌اول‌،ع‍ب‍اس‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ و پ‍ی‍دای‍ش‌ و رده‌ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا
253 پ‍اوی‍ا، دون‍ال‍د ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر طی‍ف‌س‍ن‍ج‍ی‌
254 پ‍ت‍ی‌ ج‍ان‌ ،ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ج‍ان‌ اطل‍س‌ وف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ اول‍ی‍ه‌
255 پ‍ت‍ی‌ ج‍ان‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ج‍ان‌، ۱۹۰۴ - س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
256 پ‍ت‍ی‌ج‍ان‌،ج‍ی‌ اطل‍س‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌رس‍وب‍ی‌اول‍ی‍ه‌
257 پ‍درام‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،۱۳۱۷ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍ازن‍گ‍ری‌ در چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ان‍ی‌ ن‍ئ‍وژن‌ - ک‍وات‍رن‍ر ای‍ران‌
258 پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌ ،ج‍ان‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ 2002(XP) Microsoft Powerpont]م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌۲۰۰۲ ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌]
259 پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍ی‍ن‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌Microsoft Access 2002]م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اک‍س‍س‌ دو ه‍زار و دو] پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Step by step microsoft access 2002
260 پ‍رای‍س‌،م‍ای‍ک‍ل‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌آب‍ه‍ای‌زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
261 پ‍رت‍وآذر، ح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍رم‍ی‍ن‌ در ای‍ران‌
262 پ‍رس‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۲۴ - زم‍ی‍ن‌
263 پ‍رن‍ت‍ی‍س‌، ج‍ان‌ ادوارد، ۱۹۲۴ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍واد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
264 پ‍ره‍ام‍ی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۲۵ - آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: ب‍راس‍اس‌ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌س‍ازی‌ م‍ب‍ن‍ا (BASIC) ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Computer appreciation (Using BASIC)
265 پ‍روان‍ه‌ ن‍ژاد ش‍ی‍رازی‌، م‍ه‍ن‍از دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (۱) م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
266 پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ ( رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ )
267 پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۶ - س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
268 پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۶ - س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
269 پ‍ری‌،گ‍رگ‌ آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۳ در ۲۴س‍اع‍ت‌
270 پ‍ری‍س‍ت‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ دون‍ال‍د، ۱۹۵۰ - ت‍ص‍اوی‍ر اس‍ت‍ری‍وگ‍راف‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌
271 پ‍ژواک‌، ن‍اه‍ی‍د، ۱۳۲۲ - ش‍ب‌ س‍راب‌
272 پ‍ش‍ی‍ر، س‍ی‍س‌ داب‍ل‍ی‍و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ در س‍رزم‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ گ‍ن‍ی‍س‍ی‌ درج‍ه‌ ب‍الا
273 پ‍لات‌،ج‌.ا. س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌س‍اده‌زم‍ی‍ن‍ش‍ن‍اس‍ی‌
274 پ‍وراح‍م‍د، اح‍م‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ا و س‍اخ‍ت‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌
275 پ‍وراح‍م‍د، اح‍م‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ک‍ارک‍رده‍ای‌ ب‍ازار ک‍رم‍ان‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Ahmad pourahmad. Geography and function of ker man Bazaar
276 پ‍وران‍ف‍ک‍ر، پ‍روان‍ه‌ رق‍ص‌ ق‍اص‍دک‌ه‍ا
277 پ‍ورب‍اب‍ک‌،ال‍ل‍ه‌ وران‌ ه‍وای‍ی‌ ک‍ه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌
278 پ‍ورح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۲۹۹ -۱۳۶۵ ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ م‍ردم‌ ک‍رم‍ان‌
279 پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌ ل‍رزه‌ خ‍ی‍زی‌ ای‍ران‌
280 پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۵ - راه‍ن‍م‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر خ‍لاص‍ه‌ درس‌ و ح‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ای‌ م‍رب‍وطه‌) پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:M. Pourkermani. G. Rahmani. Key to structural Geology
281 پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۵ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
282 پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۵ - س‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ طراح‍ی‌ ب‍ل‍وک‌ دی‍اگ‍رام‍ه‍ا ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ روی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌: ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ واب‍س‍ت‍ه‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:... M. Pourkermani. Geological structures and method
283 پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۵ - س‍ای‍زم‍وت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ل‍رزه‌ زم‍ی‍ن‌س‍اخ‍ت‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:M. Pourkermani, Seismotectonic
284 پ‍ورک‍م‍ال‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۸ - م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ ک‍اداس‍ت‍ر و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌
285 پ‍ورم‍ع‍اف‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
286 پ‍ورم‍ع‍اف‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌
287 پ‍ول‍وس‌،اچ‌،ج‍ی‌ ،۱۹۴۰- م‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ دری‍ای‍ی‌
288 پ‍ی‍رزاد، زوی‍ا، ۱۳۳۱ - چ‍راغ‌ه‍ا را م‍ن‌ خ‍ام‍وش‌ م‍ی‌ک‍ن‍م‌
289 پ‍ی‍روز،م‍رت‍ض‍ی‌ ،۱۳۵۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌ و گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
290 پ‍ی‍ز،آل‍ن‌ چ‍رام‍رده‍ادروغ‌ م‍ی‌ گ‍وی‍ن‍دوزن‍ه‍اگ‍ری‍ه‌م‍ی‍ک‍ن‍ن‍د
291 پ‍ی‍ش‍ل‍ر، ه‍ان‍س‌ ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ س‍ازن‍ده‌ س‍ن‍گ‌ در م‍ق‍اطع‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
292 پ‍ی‍ش‍ن‍م‍ازی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۶ - ن‍ق‍ش‌ آب‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍وردگ‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌: ب‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ خ‍وردگ‍ی‌
293 پ‍ی‍م‍ن‍ت‍ل‌، ج‍ورج‌ اص‍ول‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
294 ت‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ذرات‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
295 ت‍اف‍ل‍ر، آل‍وی‍ن‌، ۱۹۲۷ - م‍وج‌ س‍وم‌
296 ت‍اک‍ر، م‍وری‍س‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ س‍ن‍گ‌ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ در ص‍ح‍را
297 ت‍اک‍ر، م‍وری‍س‌ س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌: م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر م‍ن‍ش‍ا س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌
298 ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز ت‍اری‍خ‌ اص‍ول‌ ک‍ت‍اب‍داری‌
299 ت‍رش‍ی‍زی‍ان‌ ،ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ وم‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
300 ت‍رک‍زاده‌، اح‍م‍د ف‍ره‍ن‍گ‌ آس‍ی‍ا، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ب‍ا ت‍ل‍ف‍ظ ف‍ارس‍ی‌: ش‍ام‍ل‌ ۴۰۰۰۰ از م‍ت‍داول‍ت‍ری‍ن‌ و ع‍م‍وم‍ی‌ت‍ری‍ن‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ... ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ف‍ره‍ن‍گ‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ آس‍ی‍ا