کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
301 ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، ۱۹۴۴ - ف‍رم‍ول‌ ن‍اب‍غ‍ه‌ه‍ا
302 ت‍ری‍ک‍ار، ژان‌ اش‍ک‍ال‌ ن‍اه‍م‍واری‌ در ن‍واح‍ی‌ خ‍ش‍ک‌
303 ت‍ع‍اون‍ی‌(خ‍ال‍ق‍ی‌)،ش‍ی‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍اوم‍راک‍زاطلاع‌رس‍ان‍ی‌
304 ت‍ف‍ل‍ی‍س‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ش‌ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، -۶۲۹ ؟ق‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ ت‍ع‍ب‍ی‍ر خ‍واب‌
305 ت‍ق‍ی‌ پ‍ور ،س‍ی‍اوش‌ راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار RocLabت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ت‍وده‌ س‍ن‍گ‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ی‍ار ش‍ک‍س‍ت‌ ه‍وک‌ -ب‍رون‌
306 ت‍م‍دن‍ی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۰۴ - ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ (ت‍وپ‍رگ‍راف‍ی‌) [ص‍ح‍ی‍ح‌: ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی‌]
307 ت‍م‍دن‍ی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۰۴ - ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ (ت‍وپ‍رگ‍راف‍ی‌) [ص‍ح‍ی‍ح‌: ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی‌]
308 ت‍ورپ‌، ری‍چ‍ارد ت‍وص‍ی‍ف‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌
309 ت‍وک‍ل‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
310 ت‍وک‍ل‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
311 ت‍وک‍ل‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌) ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
312 ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ول‌ ع‍ل‍م‌ م‍واد (خ‍واص‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍واد)
313 ت‍ی‌ ت‍ی‌ دژ،ام‍ی‍د خ‍ودآم‍وزArc GIS وم‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌GIS
314 ت‍ئ‍وب‍ال‍د، ن‍ی‍ک‍ولا م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍اق‍ب‍ل‌ ت‍اری‍خ‌: ک‍وش‍ش‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍ن‌ لای‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ دوران‌ چ‍ه‍ارم‌
315 ث‍روت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۱ - ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ای‍ران‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Mohammad Reza Servati. Regional geomorphology of Iran
316 ث‍روت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۳۱ - م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
317 ج‍ام‍پ‍ول‍س‍ک‍ی‌،ج‍رال‍دج‍ی‌ ع‍ش‍ق‌ ره‍ای‍ی‌ازت‍رس‌
318 ج‍ام‍ی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌، ۱۳۵۴ - آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌FreeHand 10]ف‍ری‌ ه‍ن‍د۱۰ ]: ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ک‍ار دان‍ش‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ه‍ا پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Jamileh Jammi. Step by step freehand 10
319 ج‍ان‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ب‍ری‍ت‍ن‌، ۱۹۲۴ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌: ک‍ت‍اب‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
320 ج‍اه‍د، رض‍ا گ‍ن‍ج‍ه‍ای‌ م‍ع‍ن‍وی‌
321 ج‍اوی‍د، م‍ح‍م‍د آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
322 ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۸۸۳ -۱۹۳۱ پ‍ی‍ام‍ب‍ر و دی‍وان‍ه‌
323 ج‍ب‍ه‌دارم‍ارالان‍ی‌ ...[ودی‍گ‍ران‌] ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍رت‍رن‌ ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ۱۴۵ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ج‍دی‍د ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍رت‍رن‌. ب‍ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ۱۴۵ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ج‍دی‍د و ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آن‍ه‍ا
324 ج‍داری‌ ع‍ی‍وض‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۱۶ - ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آب‍ه‍ا پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Jedari Eyvazi: Geography of waters
325 ج‍س‍ت‍رو، راب‍رت‌، ۱۹۲۵ - م‍ب‍ان‍ی‌ و م‍رزه‍ای‌ س‍ت‍اره‌ش‍ن‍اس‍ی‌
326 ج‍ع‍ف‍ر، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۸ - م‍ب‍ان‍ی‌ خ‍اک‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و رده‌ب‍ن‍دی‌ خ‍اک‌
327 ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۱۷ -۱۳۶۸ آب‌ و ه‍وای‌ ک‍ره‌ زم‍ی‍ن‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
328 ج‍ع‍ف‍رزاده‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۴ - اک‍ت‍ش‍اف‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ک‍ان‍ه‌ آه‍ن‌
329 ج‍ع‍ف‍رزاده‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۴ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ آه‍ن‌
330 ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،,۱۳۴۳ dbase III plus E. Jafarnezhad. creating database with dbase III plus
331 ج‍ع‍ف‍ری‌ ، ع‍ب‍اس‌ ن‍ق‍ش‍ه‌خ‍وان‍ی‌ گ‍ی‍ت‍ا ش‍ن‍اس‍ی‌
332 ج‍ع‍ف‍ری‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ وت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
333 ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌) ش‍ه‍ی‍د ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍رو ان‍س‍ان‍ی‍ت‌
334 ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر و ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ث‍ن‍وی‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دم‍ول‍وی‌(ب‍ل‍خ‍ی‌)
335 ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۷ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌: ب‍ق‍ی‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌
336 ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۷ ، ش‍ارح‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
337 ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۷ ، ش‍ارح‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
338 ج‍ع‍ف‍ری‌ گ‍وه‍ر، م‍ن‍وچ‍ه‍ر زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ خ‍ودآم‍وز ک‍ت‍اب‌ س‍اخ‍ت‍ار ج‍م‍ل‍ه‌ در زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌(ESS) ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: زب‍ان‌ پ‍ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (ک‍ل‍ی‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ا)
339 ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۲ - ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ای‍ران‌
340 ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۲ - ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ (اص‍طلاح‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌): ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ... A. Jafari Farhang-e-bozorg-e Gitashenassi: a dictionary of geography
341 ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۲ - گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
342 ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۲ - گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
343 ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ زم‍ی‍ن‌
344 ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۳ - ب‍ی‌م‍ه‍رگ‍ان‌ س‍ن‍گ‍واره‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ ج‍ان‍وری‌)
345 ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۳ - ب‍ی‌م‍ه‍رگ‍ان‌ س‍ن‍گ‍واره‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ ج‍ان‍وری‌) ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
346 ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۳ - پ‍ال‍ئ‍وب‍وت‍ان‍ی‌ [دی‍ری‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌]
347 ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ره‌داران‌
348 ج‍ف‌ رای‍ن‍ز،ک‍ان‍ه‍ام‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌
349 ج‍لال‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۴۰ - م‍روری‌ ب‍ر م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Rock mechanics problems
350 ج‍م‍پ‍ول‍س‍ک‍ی‌، ج‍رال‍د، ۱۹۲۵ - م‌ ب‍خ‍ش‍ش‌: ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌ ه‍س‍ت‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا