کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
351 ج‍ن‍ک‍ی‍ن‍ز، رن‌، ۱۹۳۲ - م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر: ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍واد ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ دی‍ف‍راک‍ت‍وم‍ت‍ری‌ اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌: (پ‍راش‌س‍ن‍ج‍ی‌ پ‍رت‍وه‍ای‌ ای‍ک‍س‌ - روش‌ پ‍ودر)
352 ج‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ GIS]ج‍ی‌. آی‌. اس‌.] ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Ali Jahani. Geographic information system in simple language
353 ج‍وان‍ش‍اد، ع‍ل‍ی‌ غ‍ار و غ‍ارن‍ورد
354 ج‍وری‍ن‌س‍ر،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ پ‍ردازش‌ت‍ص‍اوی‍رم‍اه‍واره‌ای‌ب‍ان‍رم‌اف‍زارژئ‍وم‍ات‍ی‍ک‍ا
355 ج‍ول‍ی‍ن‌ ،پ‍ی‍روای‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ ورس‍وب‍گ‍ذاری‌
356 ج‍ون‍ز، آدری‍ان‌ ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ک‍م‍ی‍اب‌
357 چ‍اده‍اری‌، ج‍ک‍ی‌ داده‌پ‍ردازی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
358 چ‍ام‍س‍ک‍ی‌، ن‍وآم‌، ۱۹۲۸ - م‌ ف‍ه‍م‌ ق‍درت‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ن‍وآم‌ چ‍ام‍س‍ک‍ی‌
359 چ‍رن‍ی‍ن‌، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و ف‍ی‍زی‍ک‌ س‍ی‍م‍ان‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
360 چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍اب‍ا اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
361 چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍اب‍ا ف‍ت‍وژئ‍ول‍وژی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
362 چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍اب‍ا ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
363 ح‍اج‌س‍ی‍دج‍وادی‌، ف‍ت‍ان‍ه‌، ۱۳۲۴ - ب‍ام‍داد خ‍م‍ار
364 ح‍اج‌ع‍ل‍ی‍ل‍و، ب‍ه‍زاد، ۱۳۴۰ - گ‍وه‍رش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ )
365 ح‍اج‍ی‍ان‌، ج‍واد زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: پ‍ال‍ئ‍وس‍ن‌ - ائ‍وس‍ن‌ در ای‍ران‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:J. Hajian. Geology of Iran, Paleocene - Eocene in Iran
366 ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، -۷۹۲ ق‌ ح‍اف‍ظ م‍ون‍س‌ ع‍اش‍ق‍ان‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ف‍ره‍ن‍گ‌ ح‍اف‍ظش‍ن‍اس‍ی‌
367 ح‍اف‍ظی‌ م‍ق‍دس‌ ، ن‍اص‍ر زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
368 ح‍اف‍ظی‌م‍ق‍دس‌،ن‍اص‍ر زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
369 ح‍ام‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۲۹۸ - م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
370 ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، زه‍ره‌، ۱۳۴۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ روش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌
371 ح‍ج‍ازی‌، ج‍لال‌ ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌ ف‍ل‍زات‌ غ‍ی‍رآه‍ن‍ی‌
372 ح‍ری‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍ود ف‍ی‍زی‍وگ‍راف‍ی‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ر زم‍ی‍ن‌
373 ح‍س‍ن‌ پ‍اک‌ ،ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر زم‍ی‍ن‌ آم‍ار(ژئ‍واس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ )
374 ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌ ،ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر طراح‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ (ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ،ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ وح‍ف‍اری‌ )
375 ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر اص‍ول‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌: م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌
376 ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ (م‍ح‍ی‍ط س‍ن‍گ‍ی‌)
377 ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍طا و ری‍س‍ک‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
378 ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۲۵ - اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ذخ‍ای‍ر طلا پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Ali A. Hassani Pak. Gold exploration
379 ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۲۵ - ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
380 ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۲۵ - ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ (م‍ح‍ی‍طه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‌)
381 ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۲۵ - م‍دل‌س‍ازی‌ ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ و غ‍ی‍رف‍ل‍زی‌ و ک‍ارب‍رد اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ آن‌ Ali A. Hassani Pak, Behnaz Shojaat: Ore deposit modeling (metallic
382 ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۲۵ - ن‍م‍ون‍ه‌ب‍رداری‌ م‍ع‍دن‍ی‌ (اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌، اس‍ت‍خ‍راج‍ی‌ و ف‍رآوری‌)
383 ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اب‍ری‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۸ - ب‍ش‍اگ‍رد م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ و م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ زدای‍ی‌
384 ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ان‍ی‌ه‍ا
385 ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۴ - ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ان‍ی‌ه‍ا: (م‍خ‍ص‍وص‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - اس‍ت‍خ‍راج‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ع‍دن‌)
386 ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۴ - ت‍ک‍ام‍ل‌ و ان‍ق‍راض‌ دای‍ن‍اس‍وره‍ا
387 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ی‍ام‌ ج‍اودان‍ه‌
388 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - اج‍ت‍ه‍اد و ت‍ق‍ل‍ی‍د در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌: "م‍ق‍الات‌"
389 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ام‍ام‌ در ع‍ی‍ن‍ی‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
390 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ب‍ی‍دارگ‍ران‌ اق‍ال‍ی‍م‌ ق‍ب‍ل‍ه‌
391 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ج‍ام‍ع‍ه‌س‍ازی‌ ق‍رآن‍ی‌: م‍ق‍الات‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
392 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ح‍م‍اس‍ه‌ غ‍دی‍ر ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ ال‍غ‍دی‍ر ف‍ی‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ و ال‍س‍ن‍ه‌ و الادب‌ ع‍لام‍ه‌ ام‍ی‍ن‍ی‌ اس‍ت‌
393 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - س‍رود ج‍ه‍ش‍ه‍ا
394 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌
395 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ش‍ی‍خ‌آق‍ا ب‍زرگ‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
396 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ع‍اش‍ورا، م‍ظل‍وم‍ی‍ت‍ی‌ م‍ض‍اع‍ف‌
397 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ف‍ری‍اد روزه‍ا
398 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ق‍ی‍ام‌ ج‍اودان‍ه‌ (س‍خ‍ن‍ی‌ چ‍ن‍د پ‍ی‍رام‍ون‌ ع‍اش‍ورا و آف‍اق‌ آن‌)
399 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ک‍لام‌ ج‍اودان‍ه‌ (س‍خ‍ن‍ی‌ چ‍ن‍د پ‍ی‍رام‍ون‌ "ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌" و آف‍اق‌ آن‌) ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
400 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - م‍ع‍اد ج‍س‍م‍ان‍ی‌ در ح‍ک‍م‍ت‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‍ه‌