کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
401 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
402 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - م‍ی‍رح‍ام‍د ح‍س‍ی‍ن‌
403 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۷ -۱۳۷۰ ب‍ع‍ث‍ت‌. غ‍دی‍ر. ع‍اش‍ورا. م‍ه‍دی‌
404 ح‍ل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر، ۱۳۲۳ - ت‍اری‍خ‌ ف‍لاس‍ف‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ از آغ‍از اس‍لام‌ ت‍ا ام‍روز
405 ح‍م‍دی‌، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ - ک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ در ای‍ران‌
406 ح‍ی‍ات‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ب‍ی‌ب‍ی‌ج‍ان‌، -۱۲۱۳ ق‌ دی‍وان‌ ح‍ی‍ات‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌
407 ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌، -۱۳۴۸ ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌: دارای‌ ه‍ش‍ت‍اد ه‍زار ل‍غ‍ت‌ و ...
408 ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌، -۱۳۴۸ ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍زرگ‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌: دارای‌ ه‍ش‍ت‍اد ه‍زار ل‍غ‍ت‌ و ...
409 خ‍اک‍زاد، اح‍م‍د م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ ک‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌
410 خ‍اک‍زاد،اح‍م‍د م‍ت‍ال‍وژن‍ی‌ واک‍ت‍ش‍اف‌ ف‍ل‍زات‌ خ‍اص‌
411 خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌
412 خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار، ۱۳۳۲ - آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ := Applied Cllmatology ک‍ارب‍رد آب‌ و ه‍وا در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
413 خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار، ۱۳۳۲ - ب‍لای‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
414 خ‍ان‍ل‍ری‌ ،غ‍لام‍رض‍ا زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ وژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
415 خ‍ان‍ل‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۲۲ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍م‍ران‌)
416 خ‍دام‌، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳ - راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ک‍ارب‍رد داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:A pocket guide to Iran generic drugs
417 خ‍س‍رو ت‍ه‍ران‍ی‌ ،خ‍س‍رو دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ (م‍اک‍رو ف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ )
418 خ‍س‍رو ت‍ه‍ران‍ی‌ ،خ‍س‍رو,۱۳۱۹- ک‍ل‍ی‍ات‍ی‌ درب‍اره‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍ق‍اطع‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌
419 خ‍س‍رو ت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و رخ‍داده‍ای‌ دوران‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
420 خ‍س‍رو ت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - چ‍ی‍ن‍ه‌ن‍گ‍اری‌: "ت‍ع‍اری‍ف‌، اص‍ول‌ و روش‌ه‍ا" پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Stratigraphy principles and methods
421 خ‍س‍رو ت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - ف‍س‍ی‍ل‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ی‌م‍ه‍رگ‍ان‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ه‍ا) پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Invertebrate macrofossils
422 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌ ،خ‍س‍رو چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ وپ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ج‍ل‍د اول‌
423 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌ ،خ‍س‍رو زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ )
424 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌ ،خ‍س‍رو زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ج‍ل‍ددوم‌ م‍زورئ‍ی‍ک‌ وس‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ی‍ک‍ه‍زارس‍ئ‍وال‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
425 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌ خ‍س‍رو زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
426 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو رخ‍س‍اره‌ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ "م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ه‍ا"
427 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو ش‍ن‍اخ‍ت‌ رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ درم‍ق‍ی‍اس‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ " م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ ه‍ا"
428 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - اطل‍س‌ م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ه‍ای‌ ب‍ی‌م‍ه‍رگ‍ان‌ (دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍زرگ‌ ف‍س‍ی‍ل‌ه‍ا) پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Kh.KH. Tehrani. La grand encyclopedie des fossiles
429 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
430 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
431 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.Kh. Khosrow Tehrani - Historical geology
432 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - م‍ی‍ک‍روپ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Kh. Khosro Tehrani. Applied micropaleontology
433 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - م‍ی‍ک‍روپ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Applied micropaleontology
434 خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ -۱۳۶۸ چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ارب‍ع‍ی‍ن‌
435 خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ -۱۳۶۸ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ام‍ام‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌): (ب‍ی‍ان‍ات‌، پ‍ی‍ام‍ه‍ا، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا، اح‍ک‍ام‌، اج‍ازات‌ ش‍رع‍ی‌ و ن‍ام‍ه‌ه‍ا)
436 خ‍واج‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۸۹ -۷۵۳ ق‌ دی‍وان‌ اش‍ع‍ار خ‍واج‍و ک‍رم‍ان‍ی‌
437 خ‍ورگ‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، ۱۳۱۲ - ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
438 خ‍وئ‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۹ - ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍س‌ در ای‍ران‌
439 خ‍ی‍ام‌ ،م‍ق‍ص‍ود,۱۳۱۷- اص‍طلاح‍ات‌ م‍ص‍ور ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌
440 خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، -۵۱۷ ؟ق‌ رب‍اع‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ب‍ات‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ،م‍ق‍دم‍ه‌ وح‍واش‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ وق‍اس‍م‌ غ‍ن‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ات‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ف‍ی‍ت‍رج‍رال‍د،ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌ .- ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: رب‍اع‍ی‍ات‌ خ‍ی‍ام‌
441 خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، -۵۱۷ ؟ق‌ م‍ت‍ن‌ درس‍ت‌ و ک‍ام‍ل‌ رب‍اع‍ی‍ات‌ خ‍ی‍ام‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: رب‍اع‍ی‍ات‌ ک‍ام‍ل‌ خ‍ی‍ام‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌
442 داداش‍ی‌آران‍ی‌،ح‍س‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌دری‍ای‍ی‌
443 دادخ‍واه‌ف‍ر، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: س‍ول‍ف‍ات‌ س‍دی‍م‌- ت‍ال‍ک‌- گ‍وگ‍رد
444 دارل‌وای‍م‍ن‌،ب‍رای‍ان‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌
445 داری‍گ‍ل‌، ژان‌ ل‍وک‌، ۱۹۴۴ - ب‍ه‍داش‍ت‌ و زی‍ب‍ای‍ی‌ م‍و: م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ا و درم‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍رای‌ م‍و و پ‍وس‍ت‌ س‍ر
446 داس‌، ب‍راج‍ا، ۱۹۴۱ - اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ =Principles of foundation engineering
447 داس‌، ب‍راج‍ا، ۱۹۴۱ - اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ج‍ل‍د اول‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
448 داس‍ت‍ان‍پ‍ور، م‍ح‍م‍د زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
449 دان‍ت‍ه‌ آل‍ی‍گ‍ی‍ری‌، ۱۲۶۵ -۱۳۲۱ ک‍م‍دی‌ ال‍ه‍ی‌ ب‍رزخ‌
450 دان‍ت‍ه‌ آل‍ی‍گ‍ی‍ری‌، ۱۲۶۵ -۱۳۲۱ ک‍م‍دی‌ ال‍ه‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‌