کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1 ئ‍ی‌ی‍وئ‍ی‌،ج‍ی‍م‍س‌ ش‍ی‍م‍ی‌م‍ع‍دن‍ی‌:اص‍ول‌س‍اخ‍ت‍م‍ان‌وف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌
2 ی‍ون‍س‍ک‍و/ ی‍ون‍ی‌س‍ی‍س‍ت‌ وی‍راس‍ت‍اری‌ م‍ج‍لات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌: ره‍ن‍م‍وده‍ا و ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ا
3 ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار، ۱۳۵۴ - ک‍ارب‍رد ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در م‍ع‍دن‌: (اک‍ت‍ش‍اف‌، اس‍ت‍خ‍راج‌، زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ )
4 ی‍وس‍ف‍ی‌ ،م‍ه‍ی‍ار اص‍ول‌ روش‌ ه‍ای‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ( درم‍ح‍ی‍ط س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ )
5 ی‍ع‍ق‍وب‌ پ‍ور ،ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
6 ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲ - آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ [ Yahoo! Messengerی‍اه‍و م‍س‍ن‍ج‍ر] ق‍وی‌ت‍ری‍ن‌ س‍روی‍س‌ گ‍پ‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌[ Version 6.0ورژن‌۶/۰ ] ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
7 ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د روش‌ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ در اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ای‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Mohammad Yazdi. Conventional methods in geochemical explorations
8 ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ (از م‍ن‍ش‍اء ت‍ا اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌)
9 ی‍ان‍گ‌، ری‍چ‍ارد اس‍ت‍وارت‌ ح‍ی‍ات‌ در آس‍م‍ان‍ه‍ا
10 ی‍اردل‍ی‌، ب‍روس‌ م‍ب‍ان‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
11 وی‍ن‍ک‍ل‍ر، ه‍ل‍م‍وت‌، ۱۹۱۵ - پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
12 وی‍ن‍س‍ن‍ت‌، راب‍رت‌ ک‍ی‌ ،۱۹۴۱- م‍ب‍ان‍ی‌ دورس‍ن‍ج‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
13 وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ طی‍ف‌ب‍ی‍ن‍ی‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
14 وی‍ل‍ی‍ام‍ز.آی‌ .پ‍ی‌ م‍ن‍ش‍ا س‍ی‍ارات‌
15 وی‍ل‍س‍ون‌، م‍ارج‍وری‌ پ‍ت‍روژن‍ز آذری‍ن‌: ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
16 وی‍ل‌،ت‍وم‍اس‌ ام‌., ۱۹۶۰- م‌ ت‍ع‍ادلات‌ ف‍ازی‌ درس‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌، زم‍ی‍ن‍ه‌ای‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
17 وی‍ت‍اک‍ر، اری‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۲۱ - ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌: م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ (و دی‍گ‍ر م‍واد ج‍ام‍د)
18 ووم‍اک‌، ج‍ی‍م‍ز ت‍ف‍ک‍ر ن‍اب‌: ری‍ش‍ه‌ک‍ن‌ ک‍ردن‌ ات‍لاف‌ و آف‍ری‍ن‍ش‌ ارزش‌ در س‍ازم‍ان‌ه‍ا
19 ون‌ وای‍ل‍ن‌، گ‍وردون‌ ج‍ان‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌
20 ول‍ی‌زاده‌،م‍ح‍م‍دول‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‍ی‌چ‍ن‍ددرب‍اره‌دگ‍رگ‍ون‍ی‌
21 ول‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍دول‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ک‍ل‍ی‌ M. V. Valizadeh. Experimental petrology
22 وگ‍ل‌، آرت‍ور ای‍زری‍ی‍ل‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ وگ‍ل‌
23 وگ‍ل‌، آرت‍ور ای‍زری‍ی‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
24 وگ‍ل‌، آرت‍ور ای‍زری‍ی‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌: ب‍ا ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
25 وف‍ائ‍ی‍ان‌،م‍ح‍م‍ود م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌
26 وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۴ - خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌
27 وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا: ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:M. Vafaeian. Engineering properties of rocks: theories and applications
28 وف‍ائ‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍ود ت‍اث‍ی‍ر زل‍زل‍ه‌ ب‍رس‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌
29 وزی‍ی‍ری‌ ،ف‍ری‍ب‍رز ه‍ی‍درول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌ درای‍ران‌
30 وزی‍ری‌،م‍ح‍م‍درض‍ا س‍ن‍گ‍واره‌ه‍ا(ت‍وص‍ی‍ف‌،ج‍م‍ع‌آوری‌،ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌)
31 وزی‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴ - م‍ب‍ان‍ی‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:M. R. Vaziri, M. Dastanpour, V. Nazeri: Elements of palaeontology
32 وزی‍ری‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۲۳ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ ب‍رگ‍ه‌آرای‍ی‌
33 وزی‍ری‌، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ت‍اری‍خ‌ ک‍رم‍ان‌
34 وزی‍ری‌ م‍ق‍دم‌،ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ن‍گ‍اری‌
35 وزی‍ری‌ م‍ق‍دم‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍رام‍ی‍ن‍ی‍ف‍را ج‍ن‍س‌ ه‍ای‌ ش‍اخ‍ص‌ وپ‍ال‍ئ‍واک‍ول‍وژی‌
36 وث‍وق‍ی‌ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌،م‍ن‍ص‍ور م‍ب‍ان‍ی‌ت‍ئ‍وری‌وع‍م‍ل‍ی‌ک‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ن‍وری‌
37 وث‍وق‍ی‌ ره‍ب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍رج‍ان‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و س‍ی‍رج‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Ali Akbar Vosouqi Rahbari. The history of Sirjan
38 وت‍وک‍وری‌، ۱۹۳۷ - در آم‍دی‌ ب‍ر م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌
39 وای‍ل‍ی‌، پ‍ی‍ت‍رج‌ ، ۱۹۳۰ - م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍دی‍د
40 وای‍ل‍ی‌ ،ج‍ی‍م‌ وی‍رای‍ش‍گ‍ر PE2
41 وای‍دن‍ر، ری‍چ‍ارد م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍وی‍ن‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
42 وام‍ق‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۰۵ - ک‍ارب‍رد ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:A. Vameghi. Application of arial ]i. e. aerial] photographs in geology
43 وال‍ش‌، ن‍ی‍ل‌ دون‍ال‍د گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا خ‍دا ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
44 وال‍ت‍اری‌، م‍ی‍ک‍ا ت‍وی‍م‍ی‌، ۱۹۰۸ -۱۹۷۹ س‍ی‍ن‍وه‍ه‌: پ‍زش‍ک‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌
45 وال‍ت‍اری‌، م‍ی‍ک‍ا ت‍وی‍م‍ی‌، ۱۹۰۸ -۱۹۷۹ س‍ی‍ن‍وه‍ه‌: پ‍زش‍ک‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌
46 والاس‌،م‍ارک‌ le_mai راآس‍ان‌ب‍ی‍ام‍وزی‍م‌
47 واک‍ف‌ م‍ارالان‍ی‌ ،م‍ن‍ی‍ره‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ج‍ل‍د دوم‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ط م‍ن‍ی‍ره‌ واک‍ف‌ م‍ارالان‍ی‌ و م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ش‍ال‍چ‍ی‌ آذر در س‍ال‌ ۱۳۶۵ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
48 واک‍اب‍ای‍اش‍ی‌، م‍ی‍ن‍ورو، ۱۹۲۱ - طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ زل‍زل‍ه‌
49 واع‍ظی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵ - آی‍ن‍ده‌ای‌ ب‍ه‍ت‍ر در پ‍رت‍و ان‍ف‍اق‌
50 واع‍ظی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱ رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌