کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1 +Microsoft Networkم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ن‍ت‌ ورک‌
2 گ‍وردون‌، ج‍ان‌، ۱۹۵۲ - ۱۰۰[ص‍د] ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍م‍ودور۶۴
3 ق‍ری‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ۱۲۹۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ ۵۷[پ‍ن‍ج‍اه‌ و ه‍ف‍ت‌] درس‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ح‍اف‍ظه‌
4 س‍ان‍چ‍ز، ف‍ی‍ل‌ Arc scanآرک‌ اس‍ک‍ن‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
5 ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،,۱۳۴۳ dbase III plus E. Jafarnezhad. creating database with dbase III plus
6 GIS) ج‍ی‌.آی‌.اس‌) و ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
7 ج‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ GIS]ج‍ی‌. آی‌. اس‌.] ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Ali Jahani. Geographic information system in simple language
8 والاس‌،م‍ارک‌ le_mai راآس‍ان‌ب‍ی‍ام‍وزی‍م‌
9 دی‍وی‍س‌ ،دی‍وی‍دای‌ SGI ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
10 ص‍ال‍ح‌آب‍ادی‌،ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ SGP وک‍ارب‍ردآن‌
11 ه‍ار، م‍ی‍ل‍ت‍ن‌ ادوارد، ۱۹۲۵ - آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ و ن‍ش‍ت‌
12 اس‍ک‍ورو، ژی‍زل‌ آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌
13 خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار، ۱۳۳۲ - آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ := Applied Cllmatology ک‍ارب‍رد آب‌ و ه‍وا در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
14 ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۱۷ -۱۳۶۸ آب‌ و ه‍وای‌ ک‍ره‌ زم‍ی‍ن‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
15 غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
16 م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲ - آب‍ک‍ش‍ی‌ و آب‍رس‍ان‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: آب‍ک‍ش‍ی‌ و آب‍رس‍ان‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ (آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ -- م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌ -- ک‍ان‍ال‍ه‍ا -- ت‍ل‍م‍ب‍ه‌ه‍ا)
17 طاه‍ری‌ ت‍ی‍زرو،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
18 آس‍ت‍ی‍ه‌، ژان‌ ل‍وئ‍ی‌ آب‌ی‍اب‍ی‌، ک‍ارب‍رد ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
19 دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ - آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
20 دروی‍ش‌زاده‌،ع‍ل‍ی‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ه‍اورخ‍س‍اره‌ه‍ای‌آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌
21 ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - آث‍ار پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ر دزدان‌
22 ب‍رام‍ل‍ی‌، ری‍ش‍ارد گ‍ران‍وی‍ل‌، ۱۹۳۹ - م‌ آث‍ار ف‍س‍ی‍ل‍ی‌: ش‍رای‍ط زی‍س‍ت‌، ف‍رای‍ن‍د ف‍س‍ی‍ل‌ ش‍دن‌ و ک‍ارب‍رده‍ا (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
23 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - اج‍ت‍ه‍اد و ت‍ق‍ل‍ی‍د در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌: "م‍ق‍الات‌"
24 ع‍ل‍ن‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۲۲ - اداره‌ ام‍ور دف‍ت‍ری‌ و روش‍ه‍ای‌ گ‍ردش‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
25 ک‍لاه‍دوزان‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۳۹ - ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ طرح‌ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌
26 ب‍رن‍ز، دی‍وی‍د از ح‍ال‌ ب‍د ب‍ه‌ ح‍ال‌ خ‍وب‌
27 ه‍اش‍م‍ی‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ آزم‍ای‍ش‌ روغ‍ن‍ه‍ا و چ‍رب‍ی‍ه‍ا
28 آل‍ن‌ ،ج‍ان‌ آزم‍ای‍ش‌ ه‍ای‍ی‌ درب‍اب‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
29 ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
30 ارزان‍ی‌، ن‍اص‍ر آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
31 ج‍اوی‍د، م‍ح‍م‍د آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
32 ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ف‍ر، اح‍م‍د آزم‍ای‍ش‌ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ا ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
33 آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰/۰۰۰
34 ت‍ع‍اون‍ی‌(خ‍ال‍ق‍ی‌)،ش‍ی‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍اوم‍راک‍زاطلاع‌رس‍ان‍ی‌
35 م‍ح‍م‍ودی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍ادن‌
36 ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ -۱۳۵۶ اس‍لام‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (درس‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
37 آرش‍ام‍ب‍و، م‍ی‍ش‍ل‌ اس‍ن‍اد و روش‌ ب‍رای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ (ج‍غ‍راف‍ی‍ا و زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
38 ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - آس‍ی‍ای‌ ه‍ف‍ت‌ س‍ن‍گ‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
39 م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ اش‍اره‌ای‌ ب‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ GIS س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ در س‍طح‌ م‍ح‍ل‍ی‌ = Gis for local Area planning ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
40 م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ اش‍اره‌ای‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ و اص‍ول‌ ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ م‍درن‌ CIS)س‍ی‌. ای‌. اس‌): س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
41 م‍دی‍ری‌،م‍ه‍دی‌ اش‍اره‌ای‌ب‍ه‌س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌اطلاع‍ات‌ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌GIS
42 ت‍ری‍ک‍ار، ژان‌ اش‍ک‍ال‌ ن‍اه‍م‍واری‌ در ن‍واح‍ی‌ خ‍ش‍ک‌
43 دری‍و،م‍اک‍س‌ اش‍ک‍ال‌ ن‍اه‍م‍واری‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌
44 م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۲۴ - آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ARCVIEW - Gis]آرگ‌ وی‍و] و ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍ب‍ی‌ (Extensions) پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...H. Motiei. Knowing to Arc view - Gis & examinations Spatial
45 رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۸ - آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ از ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ M. Rezaee, B. Basshukooh: An introduction
46 آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
47 س‍م‍ت‌، ه‍ن‍ری‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ی‍زی‍ک‌ ات‍م‍ی‌ و ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
48 پ‍ره‍ام‍ی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۲۵ - آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: ب‍راس‍اس‌ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌س‍ازی‌ م‍ب‍ن‍ا (BASIC) ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Computer appreciation (Using BASIC)
49 ب‍وت‌،ب‍اب‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا[ ARC GISآرک‌ ج‍ی‌.ای‌.اس‌]
50 ق‍ادری‌ ،ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍اس‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ (GPS) وخ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ (GPS MAP 76s)