کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
451 دب‍ل‍ی‍و،داگ‍لاس‌ رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
452 ل‍وئ‍ی‍س‌، داگ‍لاس‌، ۱۹۳۷ - رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
453 ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۹ - رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رس‍وب‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌)
454 ه‍ن‍ری‌ م‍اس‍ن‌ ،پ‍اول‌ ...[و دی‍گ‍ران‌] رش‍د و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌
455 پ‍وران‍ف‍ک‍ر، پ‍روان‍ه‌ رق‍ص‌ ق‍اص‍دک‌ه‍ا
456 آب‍راه‍ارت‌ رن‍گ‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا و واس‍طه‌ه‍ای‌ آن‍ه‍ا
457 ب‍ص‍ی‍ری‍ان‌ راد،م‍ح‍م‍د،۱۳۵۳ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍وان‍م‍ن‍د ب‍ازوی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
458 رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر رواب‍ط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ش‍ه‍ر و روس‍ت‍ا ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
459 ری‍چ‍اردز، ک‍ی‍ث‌ رودخ‍ان‍ه‌ه‍ا (اش‍ک‍ال‌ و ف‍رآی‍ن‍د آب‍راه‍ه‌ه‍ای‌ آب‍رف‍ت‍ی‌)
460 زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱ -۱۳۷۸ روزگ‍اران‌: ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ از آغ‍از ت‍ا س‍ق‍وط س‍ل‍طن‍ت‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
461 طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ام‍ی‍رم‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷ - روس‍ازی‌ راه‌
462 م‍ق‍ی‍م‍ی‌ ،اب‍راه‍ی‍م‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
463 اح‍م‍د، ف‍اروق‌ روش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌
464 ق‍ل‍م‍ق‍اش‌،ج‍ل‍ی‍ل‌ روش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ام‍ق‍ی‍اس‌۱۰۰:۰۰۰ درراس‍ت‍ای‌ اس‍ت‍ق‍رارس‍ام‍ان‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
465 ف‍اخ‍ر،ع‍ل‍ی‌ روش‌ ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ درژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
466 م‍ول‍ر، ج‍ورج‌,۱۹۳۰ روش‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ن‍ورم‌ در س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا
467 روم‍پ‌،اچ‌.اچ‌. روش‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‌آب‌،ف‍اض‍لاب‌ وخ‍اک‌
468 م‍ارش‍اک‌، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۵۵ - روش‌ه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
469 ب‍ص‍ی‍ر، ح‍س‍ن‌ روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍دن‌
470 ب‍ان‍دای‌، ب‍ری‍ان‌ روش‍ه‍ای‌ ب‍ه‍گ‍زی‍ن‍ی‌ Basic
471 اح‍ت‍ش‍ام‌زاده‌ اف‍ش‍ار، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۰ - روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Mahmoud Ehteshamzadeh-Afshar. Structural analysis methods and fundamentals of geological mapping
472 ل‍ی‍ش‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر روش‌ه‍ای‌ ت‍ص‍وی‍ر ک‍ردن‌ اس‍ت‍ری‍وگ‍راف‍ی‌ در زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
473 ب‍ارف‍س‍ک‍ی‌، ب‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ض‍رای‍ب‌ س‍ف‍ره‌ آب‍ه‍ا ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ح‍اص‍ل‌ از پ‍م‍پ‍اژ
474 م‍اج‍وری‌ب‍ن‍ک‍س‌، راج‍ر روش‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ ک‍ان‍س‍اره‍ا و م‍ع‍دن‌ ک‍اوی‌
475 م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌، م‍ح‍م‍ود روش‍ه‍ای‌ ژئ‍ودزی‌ م‍اه‍واره‌ای‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ [ Doppler, Gpsج‍ی‌. پ‍ی‌. اس‌ و داپ‍ل‍ر] پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Satellite geodesy methods with G.P.S. and Doppler systems
476 ب‍ج‍ل‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر روش‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ در اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌
477 وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ طی‍ف‌ب‍ی‍ن‍ی‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
478 ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، زه‍ره‌، ۱۳۴۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ روش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌
479 اس‍ت‍وک‌، رال‍ف‌ روش‍ه‍ای‌ ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌
480 ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د روش‌ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ در اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ای‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Mohammad Yazdi. Conventional methods in geochemical explorations
481 اص‍ان‍ل‍و،م‍رت‍ض‍ی‌ روش‍ه‍ای‌اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍دن‌ س‍طح‍ی‌
482 واع‍ظی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱ رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
483 ح‍ج‍ازی‌، ج‍لال‌ ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌ ف‍ل‍زات‌ غ‍ی‍رآه‍ن‍ی‌
484 م‍ع‍م‍اری‍ان‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ( ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ )
485 ج‍ع‍ف‍ری‌ گ‍وه‍ر، م‍ن‍وچ‍ه‍ر زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ خ‍ودآم‍وز ک‍ت‍اب‌ س‍اخ‍ت‍ار ج‍م‍ل‍ه‌ در زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌(ESS) ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: زب‍ان‌ پ‍ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (ک‍ل‍ی‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ا)
486 م‍ی‌ن‍ارد، ج‍ف‌ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ BASIC ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ BASIC ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌
487 ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۸ - زب‍ان‌ خ‍ارج‍ه‌ ۳ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‌
488 م‍رع‍ش‍ی‌ ،م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د,۱۲۳۶-۱۱۶۵ زب‍ورآل‌ داوود( ش‍رح‌ارت‍ب‍اط س‍ادات‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ب‍اس‍لاطی‍ن‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ )
489 ش‍رک‍ت‌ ن‍رم‌اف‍زاری‌ س‍ی‍ن‍ا زرن‍گ‍ار ن‍س‍خ‍ه‌ ۷۵ = Zarnegar ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: زرن‍گ‍ار ن‍س‍خ‍ه‌۷۵ : ن‍رم‌اف‍زار اس‍ت‍ان‍دارد ن‍ش‍ر ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ای‍ران‌: راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ن‍و، ت‍ای‍پ‌ م‍ت‍ن‌، وی‍رای‍ش‌، ص‍ف‍ح‍ه‌آرای‍ی‌، ن‍م‍ون‍ه‌ ق‍ل‍م‌ه‍ا، ج‍دول‌ ک‍اراک‍ت‍ره‍ا، ف‍رم‍ول‌چ‍ی‍ن‍ی‌
490 ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ (از م‍ن‍ش‍اء ت‍ا اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌)
491 ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد، اح‍م‍د زل‍زل‍ه‌ و زل‍زل‍ه‌خ‍ی‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:A. Abbas Nejad, M. Dastanpour. Earth quakes and seismosity of Kerman region
492 ت‍وک‍ل‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
493 ک‍ی‍ای‍ی‌، ف‍ری‍دون‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
494 ای‍چ‍ر، دان‌ زم‍ان‌ در زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
495 پ‍رس‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۲۴ - زم‍ی‍ن‌
496 ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ زم‍ی‍ن‌
497 ح‍س‍ن‌ پ‍اک‌ ،ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر زم‍ی‍ن‌ آم‍ار(ژئ‍واس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ )
498 ق‍اس‍م‍ی‌ن‍ژاد، اب‍راه‍ی‍م‌،۱۳۳۹ - زم‍ی‍ن‌ در گ‍ذر زم‍ان‌
499 ح‍اف‍ظی‌م‍ق‍دس‌،ن‍اص‍ر زم‍ی‍ن‌ ری‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
500 ک‍ری‌ ، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ زم‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌