کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
351 ک‍رای‍ن‍اک‌ ،ج‍و خ‍ود آم‍وز آس‍ان‌ internet
352 اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌ خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ [ Windows XPوی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌. پ‍ی‌]
353 ک‍رای‍ن‍اک‌، ج‍و خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌۲۰۰۱ ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: آس‍ان‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌۲۰۰۱
354 ک‍اری‍ل‍و، ج‍ی‍ن‍ا خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ ت‍ول‍ی‍د ص‍ف‍ح‍ات‌ وب‌
355 ب‍ای‍ن‍در، ک‍ی‍ت‌ خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۶ =Adobe Photoshop ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: آس‍ان‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ ۶
356 وارن‍ر، ن‍ان‍س‍ی‌ خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌Excel 2000]اک‍س‍ل‌۲۰۰۰ ]
357 خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌Word 2000]ورد۲۰۰۰ ] پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Moteza Motavaze. Easy microsoft word 2000
358 راب‍رت‍س‍ون‌، س‍ام‍ان‍ت‍ا خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Excel 5اک‍س‍ل‌ پ‍ن‍ج‌] در وی‍ن‍دوز ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: خ‍ودآم‍وز اس‍ت‍ف‍اده‌ از [ Excel 5اک‍س‍ل‌ پ‍ن‍ج‌] در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوز
359 اس‍ت‍ب‍روک‌، ن‍وئ‍ل‌ خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ :Internet در ۲۴ ک‍لاس‌ درس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ی‍ام‍وزی‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
360 غ‍ن‍ی‌زاده‌. ض‍رغ‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۸ - خ‍ودآم‍وز ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌اف‍زار م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ [ Surfer 7.02س‍ورف‍ر۷/۰۲ ] ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
361 ک‍ال‍وی‍ک‌، دی‍وی‍د خ‍ودآم‍وز ه‍ن‍رک‍ده‌ س‍ه‌ب‍ع‍دی‌Max 3 ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: خ‍ودآم‍وز ه‍ن‍رک‍ده‌ س‍ه‌ب‍ع‍دی‌3D studio Max 3در ۲۴ س‍اع‍ت‌
362 ت‍ی‌ ت‍ی‌ دژ،ام‍ی‍د خ‍ودآم‍وزArc GIS وم‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌GIS
363 س‍اری‍خ‍ان‍ی‌،رام‍ی‍ن‌ خ‍ودآم‍وزس‍اده‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ی‍اب‌ (Global Position system)GPSب‍ه‌ ه‍م‍راه‌آم‍وزش‌ ن‍رم‌اف‍زارMap source Google Earth وCD ن‍رم‌ اف‍زار
364 رض‍وی‌،س‍ی‍دام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ رای‍ت‌ CD)س‍ی‌.دی‌)ب‍اNero 7)ن‍رو۷)
365 ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:ارای‍ه‌م‍طال‍ب‌
366 ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:اس‍ت‍ف‍اده‌ازک‍ام‍پ‍وت‍روم‍دی‍ری‍ت‌ف‍ای‍ل‍ه‍ا
367 ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:اطلاع‍ات‌وارت‍ب‍اطات‌
368 ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:ب‍ان‍ک‌اطلاع‍ات‍ی‌
369 ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:ص‍ف‍ح‍ه‌گ‍س‍ت‍رده‌
370 ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:م‍ف‍اه‍ی‍م‌پ‍ای‍ه‌ف‍ن‍اوری‌اطلاع‍ات‌
371 ن‍ان‍گ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍ودآم‍وزگ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌وت‍ص‍وی‍ری‌گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌راه‍ب‍ری‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:واژه‌پ‍رداز
372 اک‍ب‍رزاده‌خ‍وی‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍ودآم‍وزن‍رم‌اف‍زار Training SDRmap software]اس‌.دی‌.ار.م‍پ‌]
373 ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳ - خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍دی‍ران‌
374 چ‍اده‍اری‌، ج‍ک‍ی‌ داده‌پ‍ردازی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
375 وت‍وک‍وری‌، ۱۹۳۷ - در آم‍دی‌ ب‍ر م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌
376 رض‍وی‌ ،ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ در ی‍ک‌ ک‍لاس‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍ی‍ام‍وزی‍د
377 اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍وم‍اک‌ درآم‍دی‌ ب‍ر ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌
378 ع‍ل‍وی‌ ،م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ...[ودی‍گ‍ران‌] درآم‍دی‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
379 دل‍پ‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ودت‌ درآم‍دی‌ ب‍ه‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
380 ق‍م‍ی‌،ع‍ب‍اس‌ درک‍رب‍لاچ‍ه‌گ‍ذش‍ت‌
381 ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا، ۱۳۲۱ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ق‍واع‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
382 وزی‍ری‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۲۳ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ ب‍رگ‍ه‌آرای‍ی‌
383 دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ Metamorphism
384 ل‍گ‌،ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر دورس‍ن‍ج‍ی‌وس‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌اطلاع‍ات‌ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
385 م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌ دورن‍م‍ای‌ آی‍ن‍ده‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ن‍ف‍ت‌
386 اورع‍ی‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ دوره‌ ف‍ن‍ون‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ ج‍ل‍دی‍ک‍م‌ :طراح‍ی‌ و اص‍ول‌ در اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍ادن‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
387 م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹ -۱۳۵۸ ده‌ گ‍ف‍ت‍ار
388 ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۳۵ - دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
389 ب‍ن‍ی‍س‍ون‌ ،ج‍ورج‌ م‍ی‍ل‍ز دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍اره‍ا ون‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
390 م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ ای‌ ب‍رم‍اگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ در ای‍ران‌
391 ن‍ب‍وی‌ ،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ ی‍ی‌ ب‍رزم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
392 ب‍ارک‍ر دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ ب‍ر ب‍اف‍ت‍ه‍ا و ری‍زس‍اخ‍ت‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
393 آروی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۳ - دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ ب‍ر ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:M. Arvin: An introduction to optical mineralogy
394 ان‍س‍ن‌، پ‍ی‍ت‍رری‍چ‍ارد، ۱۹۴۱ - دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ ب‍ر ک‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
395 م‍غ‍ف‍وری‌م‍ق‍دم‌،ای‍رج‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ب‍ردی‍ری‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
396 ش‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ن‍و در ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ری‌
397 ه‍م‍ای‍ش‌ دی‍ری‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ن‍وع‌ زی‍س‍ت‍ی‌: (۱۳۷۸: ک‍رم‍ان‌) دی‍ری‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ن‍وع‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دی‍ری‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ن‍وع‌ زی‍س‍ت‍ی‌
398 پ‍روان‍ه‌ ن‍ژاد ش‍ی‍رازی‌، م‍ه‍ن‍از دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (۱) م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
399 خ‍س‍رو ت‍ه‍ران‍ی‌ ،خ‍س‍رو دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ (م‍اک‍رو ف‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ )
400 ک‍ب‍ری‍ای‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۹ - ،گ‍ردآورن‍ده‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)