کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
151 ح‍اج‌س‍ی‍دج‍وادی‌، ف‍ت‍ان‍ه‌، ۱۳۲۴ - ب‍ام‍داد خ‍م‍ار
152 دای‍ر، وی‍ن‌، ۱۹۴۰ - م‌ ب‍اور ک‍ن‍ی‍د ت‍ا ب‍ب‍ی‍ن‍ی‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا,ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ب‍اور ک‍ن‍ی‍د ت‍ا ب‍ب‍ی‍ن‍ی‍د راه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌
153 م‍رادی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۲۳ - ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍خ‍ان‍ه‌
154 ج‍م‍پ‍ول‍س‍ک‍ی‌، ج‍رال‍د، ۱۹۲۵ - م‌ ب‍خ‍ش‍ش‌: ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌ ه‍س‍ت‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
155 آذری‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۵ - ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ طی‌ س‍ال‌ه‍ای‌ ۷۸ - ۱۳۶۹ ش‍م‍اره‌ ن‍ش‍ری‍ه‌:۱۸۷
156 ع‍ل‍وی‌ت‍ه‍ران‍ی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ درب‍اره‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍اده‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ت‍ال‍ک‌ در م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ دی‍گ‍لان‌ "ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‍ی‌ ف‍ری‍م‍ان‌ - ش‍م‍ال‌ ش‍رق‌ ای‍ران‌"
157 ش‍ل‍ی‌، دی‍وی‍د ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌: طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌، ب‍اف‍ت‍ه‍ا، زی‍رس‍اخ‍ت‍ه‍ا...
158 ک‍اس‍ت‍ان‍ی‌، ژی‍ل‍ب‍رت‌ ب‍ررس‍ی‌ و ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
159 م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ل‍ز م‍س‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ل‍ز م‍س‌: ت‍ول‍ی‍د، ت‍وزی‍ع‌، م‍ص‍رف‌، ق‍ی‍م‍ت‌، ص‍ادرات‌ و واردات‌
160 ل‍وس‍ی‍ا ،ج‍ری‌ اف‌. ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ م‍خ‍زن‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌
161 ل‍ی‍ن‌، ک‍ن‍ت‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ع‍دن‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:The economic definition of ore
162 ام‍ی‍ن‍ی‌، م‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ن‍د خ‍اک‍ی‌ ب‍ر روی‌ رودخ‍ان‍ه‌ آب‌ ب‍خ‍ش‍ا(لال‍ه‌زار) ب‍ردس‍ی‍ر
163 زی‍اری‌، ک‍رام‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۲ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ ش‍ه‍ری‌
164 ه‍ای‍زرم‍ن‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۰ - ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
165 ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌: ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ۲۵۰ ب‍رن‍ام‍ه‌ اج‍را ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍ا ک‍ارب‍رده‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ - ت‍ج‍اری‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Programming in Basic
166 ن‍اص‍رآزاد، ف‍رام‍رز ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ ب‍رای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌
167 ج‍ب‍ه‌دارم‍ارالان‍ی‌ ...[ودی‍گ‍ران‌] ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍رت‍رن‌ ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ۱۴۵ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ج‍دی‍د ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍رت‍رن‌. ب‍ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ۱۴۵ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ج‍دی‍د و ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آن‍ه‍ا
168 ب‍روس‌، وال‍ت‍رس‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ س‍ودم‍ن‍د [ Windows XPوی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌. پ‍ی‌]
169 ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اب‍ری‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۸ - ب‍ش‍اگ‍رد م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ و م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ زدای‍ی‌
170 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۷ -۱۳۷۰ ب‍ع‍ث‍ت‌. غ‍دی‍ر. ع‍اش‍ورا. م‍ه‍دی‌
171 خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار، ۱۳۳۲ - ب‍لای‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
172 ب‍ورش‍ارت‌-اوت‌، وال‍ت‍ر، ۱۹۳۳ - ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
173 ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۱ -۱۳۶۱ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
174 ک‍ل‍ی‍ن‌،س‍ی‌ [و دی‍گ‍ران‌] ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ... و ض‍م‍ائ‍م‌ پ‍لات‍ی‍ن‌ ی‍ون‍ی‍ورس‍ال‌، ادخ‍ال‌ه‍ای‌ س‍ی‍ال‌
175 ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ... و ض‍م‍ائ‍م‌ پ‍لات‍ی‍ن‌ ی‍ون‍ی‍ورس‍ال‌، ادخ‍ال‌ه‍ای‌ س‍ی‍ال‌
176 آش‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ارب‍رد اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌ در ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌)
177 پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ ( رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ )
178 م‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲ - ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
179 م‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲ - ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
180 آل‍ی‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد،۱۳۲۷ - ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌(ه‍ن‍دس‍ه‌ و ف‍ی‍زی‍ک‌)
181 وی‍ت‍اک‍ر، اری‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۲۱ - ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌: م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ (و دی‍گ‍ر م‍واد ج‍ام‍د)
182 ک‍ری‍م‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۳۰ - ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌: م‍ی‍ن‍رال‍وگ‍راف‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:M. H Karimpour. optical crystallography and mineralogy mineralography
183 ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ان‍ی‌ه‍ا
184 ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۴ - ب‍ل‍وره‍ا و ک‍ان‍ی‌ه‍ا: (م‍خ‍ص‍وص‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - اس‍ت‍خ‍راج‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ع‍دن‌)
185 داری‍گ‍ل‌، ژان‌ ل‍وک‌، ۱۹۴۴ - ب‍ه‍داش‍ت‌ و زی‍ب‍ای‍ی‌ م‍و: م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ا و درم‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍رای‌ م‍و و پ‍وس‍ت‌ س‍ر
186 ب‍ه‍رام‍ی‌ ،ع‍طاال‍ل‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ رن‍گ‌ درج‍واه‍رات‌
187 اطه‍ری‌ ک‍رم‍ان‍ی‌،ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‌ ع‍ش‍ق‌،ه‍رگ‍ز
188 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ب‍ی‍دارگ‍ران‌ اق‍ال‍ی‍م‌ ق‍ب‍ل‍ه‌
189 ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۳ - ب‍ی‌م‍ه‍رگ‍ان‌ س‍ن‍گ‍واره‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ ج‍ان‍وری‌)
190 ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۳ - ب‍ی‌م‍ه‍رگ‍ان‌ س‍ن‍گ‍واره‌ (م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‍ه‍ای‌ ج‍ان‍وری‌) ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
191 ب‍ی‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍س‍اب‍ه‍ا ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
192 م‍ی‍رزائ‍ی‌، ن‍ورب‍خ‍ش‌، ۱۳۴۰ - پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ل‍رزه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌
193 ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۳ - پ‍ال‍ئ‍وب‍وت‍ان‍ی‌ [دی‍ری‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌]
194 اف‍ش‍ار،ف‍ری‍دون‌ پ‍ال‍ئ‍ون‍ت‍ول‍وژی‌
195 ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
196 وی‍ل‍س‍ون‌، م‍ارج‍وری‌ پ‍ت‍روژن‍ز آذری‍ن‌: ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
197 ب‍وخ‍ر، ک‍ورت‌، ۱۹۴۶ - پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
198 وی‍ن‍ک‍ل‍ر، ه‍ل‍م‍وت‌، ۱۹۱۵ - پ‍ت‍روژن‍ز س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
199 پ‍ورم‍ع‍اف‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
200 م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۳ - پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌