کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
201 دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ - پ‍ت‍رول‍وژی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
202 دروی‍ش‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۴ - پ‍ت‍رول‍وژی‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
203 ول‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍دول‍ی‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ک‍ل‍ی‌ M. V. Valizadeh. Experimental petrology
204 م‍ی‍اش‍ی‍رو، آک‍ی‍ه‍و، ۱۹۲۰ - پ‍ت‍رول‍وژی‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
205 م‍ع‍ی‍ن‌وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۳ - پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‍ی‌: ب‍رای‌ دوره‌ ل‍ی‍س‍ان‍س‌ و ف‍وق‌ ل‍ی‍س‍ان‍س‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
206 ه‍اچ‌ ،اف‌ ،اچ‌. پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌
207 زارع‍ی‌ س‍ه‍ام‍ی‍ه‌، رض‍ا پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ب‍رای‌ دوره‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
208 ک‍ری‍م‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۳۰ - پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌ و ک‍ان‍س‍اره‍ای‌ م‍اگ‍م‍ای‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:M. H. Karimpour. Igneous petrology and magmatic are deposit
209 ب‍ون‍ن‌، ب‍رن‍ار پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ درون‍زاد ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
210 م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
211 ب‍ل‍ت‌ ، ه‍ارون‌ پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌
212 گ‍ری‍ن‌ اس‍م‍ی‍ت‌، ۱۹۲۹ - پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌
213 م‍ی‍ه‌، ب‍رون‍و پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ درون‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ و پ‍ی‍ون‍د آن‍ه‍ا ب‍ا زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ای‌
214 ل‍ی‍ل‍س‍ن‍د، ت‍ام‍س‌ پ‍ردازش‌ رق‍وم‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ای‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Thomas M.Digital image processing
215 م‍ات‍ر، پ‍ل‌ پ‍ردازش‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ت‍ص‍اوی‍ر س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
216 ج‍وری‍ن‌س‍ر،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ پ‍ردازش‌ت‍ص‍اوی‍رم‍اه‍واره‌ای‌ب‍ان‍رم‌اف‍زارژئ‍وم‍ات‍ی‍ک‍ا
217 رض‍ائ‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌,۱۳۴۳ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دراع‍ج‍ازع‍ل‍م‍ی‌ ق‍رآن‌
218 ع‍اب‍دی‍ن‌ زاده‌،زه‍ره‌ پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍وم‌ (ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ )
219 رح‍ی‍م‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۳۱ - پ‍ن‍ج‍ره‌
220 ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴ - پ‍وس‍ت‌ پ‍ل‍ن‍گ‌ ب‍رپ‍ش‍ت‌ پ‍ل‍ن‍گ‌
221 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ی‍ام‌ ج‍اودان‍ه‌
222 ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۸۸۳ -۱۹۳۱ پ‍ی‍ام‍ب‍ر و دی‍وان‍ه‌
223 وف‍ائ‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍ود ت‍اث‍ی‍ر زل‍زل‍ه‌ ب‍رس‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌
224 گ‍روس‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ آب‌ وآب‍ی‍اری‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌
225 ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌
226 ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز ت‍اری‍خ‌ اص‍ول‌ ک‍ت‍اب‍داری‌
227 آزادم‍ه‍ر، ش‍ه‍ب‍از، ۱۳۳۸ - ت‍اری‍خ‌ ان‍ب‍ی‍اء، ی‍ا، ق‍ص‍ص‌ ق‍رآن‌: از آدم‌ ت‍ا خ‍ات‍م‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:History of messengers
228 زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱ -۱۳۷۸ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ب‍ع‍د از اس‍لام‌
229 اش‍پ‍ول‍ر، ب‍رت‍ول‍د، ۱۹۱۱ -۱۹۹۰ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ در ق‍رون‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌
230 ن‍اظم‌الاس‍لام‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۱۲۸۰ -۱۳۳۷ ق‌ ت‍اری‍خ‌ ب‍ی‍داری‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
231 ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ج‍ل‍د اول‌ ش‍رق‌
232 ص‍ف‍ا، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ج‍ی‍رف‍ت‌ و ک‍ه‍ن‍وج‌
233 ام‍ب‍رس‍ز،ن‍ی‍ک‍لاس‌ ن‍ی‍ک‍لاس‌,۱۹۲۹ ت‍اری‍خ‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌
234 وث‍وق‍ی‌ ره‍ب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍رج‍ان‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و س‍ی‍رج‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Ali Akbar Vosouqi Rahbari. The history of Sirjan
235 ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۰ - ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌ در ای‍ران‌
236 ح‍ل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر، ۱۳۲۳ - ت‍اری‍خ‌ ف‍لاس‍ف‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ از آغ‍از اس‍لام‌ ت‍ا ام‍روز
237 دوران‍ت‌ ،وی‍ل‍ی‍ام‌ج‍ی‍م‍ز ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
238 ف‍اخ‍وری‌، ح‍ن‍ا ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‍ی‌
239 ش‍ری‍ف‌،م‍ی‍ان‌ م‍ح‍م‍د ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ دراس‍لام‌
240 م‍ه‍رآب‍ادی‌، م‍ی‍ت‍را، ۱۳۴۵ - ت‍اری‍خ‌ ک‍ام‍ل‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ (از پ‍ی‍ش‌ از ت‍اری‍خ‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ س‍اس‍ان‍ی‌) ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
241 وزی‍ری‌، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ت‍اری‍خ‌ ک‍رم‍ان‌
242 ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ -۱۳۵۶ ت‍اری‍خ‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ادی‍ان‌
243 ق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۴۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:... A brief history of mining engineering
244 ب‍ه‍روزی‌ راد،ب‍ه‍روز ت‍الاب‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌
245 م‍ع‍زز ل‍س‍ک‍و، ض‍رغ‍ام‌، ۱۳۰۸ - ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا، ک‍ان‍ی‍ه‍ا و خ‍اک‍ه‍ا ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا، ک‍ان‍ی‍ه‍ا و خ‍اک‍ه‍ا ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ م‍ع‍دن‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌،...
246 ارم‍گ‍ان‌،م‍ح‍م‍ودرض‍ا ت‍ج‍زی‍ه‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍اوک‍ان‍ی‍ه‍ا
247 وگ‍ل‌، آرت‍ور ای‍زری‍ی‍ل‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ وگ‍ل‌
248 ل‍ی‌، ج‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ ب‍اArcview GIS
249 ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۲۵ - ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
250 ک‍ای‍ت‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍راوان‍ی‌ وق‍ای‍ع‌ و ری‍س‍ک‌ در ه‍ی‍درول‍وژی‌