کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
101 داس‌، ب‍راج‍ا، ۱۹۴۱ - اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ =Principles of foundation engineering
102 داس‌، ب‍راج‍ا، ۱۹۴۱ - اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ج‍ل‍د اول‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
103 م‍ل‍ک‌ ق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ره‍اد,۱۳۱۷- اص‍ول‌ م‍ی‍ن‍رال‍وگ‍راف‍ی‌
104 ف‍ی‍ش‍ر، راج‍ر، ۱۹۲۲ - اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ م‍ذاک‍ره‌
105 ل‍ی‍ل‍س‍ن‍د، ت‍ام‍س‌ اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ از دور و ت‍ع‍ب‍ی‍ر و ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر ه‍وای‍ی‌ و م‍اه‍واره‌ای‌
106 ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ن‌ اص‍ول‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌
107 م‍غ‍ف‍وری‌،ای‍رج‌ اص‍ول‌چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
108 ض‍ی‍ائ‍ی‌،ح‍ج‍ت‌ا... اص‍ول‍م‍ه‍ن‍دس‍ی‌آب‍خ‍ی‍زداری‌
109 م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ اطل‍س‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌: س‍ی‍اس‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ (ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ن‍گ‌)
110 م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ وک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ اطل‍س‌ ج‍ام‍ع‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
111 اطل‍س‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ و م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ان‍ی‌ه‍ای‌ دگ‍رس‍ان‍ی‌ گ‍رم‍اب‍ی‌
112 س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ اطل‍س‌ راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‌
113 م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۴ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱/۰۰۰/۰۰۰ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Road atlas of Iran
114 س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ س‍ال‌ ۸۴ م‍ق‍ی‍اس‌:۱:۱/۰۰۰/۰۰۰ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌: ش‍ام‍ل‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱/۰۰۰/۰۰۰ ، ف‍ه‍رس‍ت‌ اس‍ام‍ی‌ ش‍ه‍ره‍ا و روس‍ت‍اه‍ا، ... ش‍ام‍ل‌ ۴۰ ع‍ک‍س‌ رن‍گ‍ی‌ از س‍راس‍ر ای‍ران‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ راه‍ه‍ا ت‍ا ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۶۹
115 م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌,BF اطل‍س‌ راه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌۱۳۸۶
116 س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ وزارت‌ دف‍اع‌ وپ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ اطل‍س‌ راه‌ه‍ای‌ ک‍ش‍ور ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۲۰۰۰۰۰۰
117 اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ای‍ران‌ ۱۳۸۵ م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰۰۰۰
118 ع‍زت‍ی‍ان‌، ف‍ری‍ب‍ا، ۱۳۲۷ - اطل‍س‌ س‍ن‍گ‌ه‍ای‌ آذری‍ن‌: ت‍ق‍س‍ی‍م‌ب‍ن‍دی‌ و ن‍ام‍گ‍ذاری‌ س‍ن‍گ‌ه‍ای‌ آذری‍ن‌ ب‍راس‍اس‌ آخ‍ری‍ن‌ م‍ص‍وب‍ه‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ [ IUGSآی‌. ی‍و. ج‍ی‌. اس‌]
119 م‍ع‍س‍ودی‌، ف‍ری‍ب‍رز اطل‍س‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌
120 آدام‍ز، آ.ای‌,۱۹۵۱- م‌ اطل‍س‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ در زی‍ر م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌
121 اطل‍س‌ ع‍ی‍وب‌ ق‍طع‍ات‌ ری‍خ‍ت‍گ‍ی‌
122 م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ اطل‍س‌ ک‍ام‍ل‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌: س‍ی‍اس‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌
123 م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ اطل‍س‌ ک‍ام‍ل‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌: س‍ی‍اس‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌
124 م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ اطل‍س‌ ک‍ام‍ل‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌: س‍ی‍اس‍ی‌، طب‍ی‍ع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ ت‍ا م‍ه‍ر م‍اه‌ س‍ال‌۱۳۷۱
125 آش‍وری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۲۸ - اطل‍س‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ (ش‍م‍ال‌ و ش‍م‍ال‌ ش‍رق‍ی‌)
126 م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ وک‍ارت‍وک‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ . اطل‍س‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‌
127 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - اطل‍س‌ م‍اک‍روف‍س‍ی‍ل‌ه‍ای‌ ب‍ی‌م‍ه‍رگ‍ان‌ (دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍زرگ‌ ف‍س‍ی‍ل‌ه‍ا) پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Kh.KH. Tehrani. La grand encyclopedie des fossiles
128 م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ س‍ح‍اب‌ اطل‍س‌ م‍ص‍ور ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌
129 س‍ازم‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ اطل‍س‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
130 پ‍ت‍ی‌ج‍ان‌،ج‍ی‌ اطل‍س‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌رس‍وب‍ی‌اول‍ی‍ه‌
131 پ‍ت‍ی‌ ج‍ان‌ ،ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ج‍ان‌ اطل‍س‌ وف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ اول‍ی‍ه‌
132 اورع‍ی‌، ک‍اظم‌، ۱۳۳۳ - اق‍ت‍ص‍اد م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌
133 ج‍ع‍ف‍رزاده‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۴ - اک‍ت‍ش‍اف‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ک‍ان‍ه‌ آه‍ن‌
134 ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۲۵ - اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ذخ‍ای‍ر طلا پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Ali A. Hassani Pak. Gold exploration
135 ک‍ری‍م‌پ‍ور،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ اک‍ت‍ش‍اف‌ذخ‍ای‍رم‍ع‍دن‍ی‌
136 گ‍رگ‍وری‌، س‍دری‍ک‌ ارول‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ م‍ع‍دن‍ک‍اری‌
137 گ‍ری‌، ه‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ه‍ا و پ‍ی‍ون‍د ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
138 ال‍ق‍اب‍ی‌ ،خ‍داداد ...[ودی‍گ‍ران‌] ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌: ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ ج‍اری‌، ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌ س‍اک‍ن‌، ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
139 ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌) ش‍ه‍ی‍د ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍رو ان‍س‍ان‍ی‍ت‌
140 ف‍ری‍ش‍ل‍ر، ک‍ورت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ وای‍ران‌
141 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ام‍ام‌ در ع‍ی‍ن‍ی‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
142 ب‍ق‍ای‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۴ - ام‍ث‍ال‌ ف‍ارس‍ی‌ در گ‍وی‍ش‌ ک‍رم‍ان‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
143 م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹ -۱۳۵۸ ام‍داده‍ای‌ غ‍ی‍ب‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ ب‍ش‍ر ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ چ‍ه‍ار م‍ق‍ال‍ه‌ دی‍گ‍ر
144 دی‍دی‍ه‌، ژان‌ ان‍ک‍لاوه‍ا و پ‍ت‍رول‍وژی‌ گ‍ران‍ی‍ت‌
145 ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌
146 ه‍رت‍س‍ف‍ل‍د، ارن‍س‍ت‌ ام‍ی‍ل‌، ۱۸۷۹ -۱۹۴۸ ای‍ران‌ در ش‍رق‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
147 رض‍وی‌،خ‍ل‍ی‍ل‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ای‍ران‍ی‌
148 ک‍ی‍وس‌،ج‍ک‍وئ‍ی‍ل‍ی‍ن‌ ای‍ن‌زم‍ی‍ن‌پ‍وی‍ا
149 ف‍ی‍در، ش‍رل‍ی‌ اس‍ل‍ون‌ ب‍ار س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌: راه‍ن‍م‍ای‌ زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ ب‍رای‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ دور از ف‍ش‍ار روح‍ی‌
150 اص‍ان‍ل‍و، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ازس‍ازی‌ م‍ع‍ادن‌