کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
51 م‍ت‍واض‍ع‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۲ - آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌Auto Cad 2002]ات‍وک‍د۲۰۰۲ ] پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
52 م‍ت‍واض‍ع‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۲ - آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌Autocad 2002]ات‍وک‍د۲۰۰۲ ] "م‍ق‍دم‍ات‍ی‌" پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Morteza Motavaze. step by step Autocad 2002 introductory
53 ج‍ام‍ی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌، ۱۳۵۴ - آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌FreeHand 10]ف‍ری‌ ه‍ن‍د۱۰ ]: ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ک‍ار دان‍ش‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ه‍ا پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Jamileh Jammi. Step by step freehand 10
54 پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍ی‍ن‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌Microsoft Access 2002]م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اک‍س‍س‌ دو ه‍زار و دو] پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Step by step microsoft access 2002
55 ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌Microsoft front page 2002]م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍چ‌۲۰۰۲ ] ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌Front page 2002]ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍چ‌۲۰۰۲ ]
56 م‍ی‍ن‍ام‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌ آم‍وزش‌ ن‍رم‌ اف‍زار[ Arc map ArcGIS9.Xآرک‌ م‍پ‌ آرک‌ وی‍و]
57 ه‍ی‍ت‍ل‍م‍ن‌، ری‍چ‍ارد آم‍وزش‌ ی‍وگ‍ا در ۲۸ روز
58 اک‍رم‍ی‌پ‍وی‍ا،م‍ه‍دی‌ آم‍وزش‌گ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌ AutoCAD LAND development & civil desigin
59 ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۵۶۴ -۱۶۱۶ آن‍ت‍ون‍ی‌ و ک‍ل‍ئ‍وپ‍ات‍را: (ن‍م‍ای‍ش‌ن‍ام‍ه‌)
60 اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۷ -۱۳۶۹ آن‌گ‍اه‌ پ‍س‌ از ت‍ن‍در: م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ه‍ش‍ت‌ دف‍ت‍ر ش‍ع‍ر ارغ‍ن‍ون‌ زم‍س‍ت‍ان‌ آخ‍ر ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ...
61 واع‍ظی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵ - آی‍ن‍ده‌ای‌ ب‍ه‍ت‍ر در پ‍رت‍و ان‍ف‍اق‌
62 ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌، ۱۳۱۸ - آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌
63 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - اج‍ت‍ه‍اد و ت‍ق‍ل‍ی‍د در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌: "م‍ق‍الات‌"
64 ع‍ل‍ن‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۲۲ - اداره‌ ام‍ور دف‍ت‍ری‌ و روش‍ه‍ای‌ گ‍ردش‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
65 ک‍لاه‍دوزان‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۳۹ - ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ طرح‌ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌
66 ب‍رن‍ز، دی‍وی‍د از ح‍ال‌ ب‍د ب‍ه‌ ح‍ال‌ خ‍وب‌
67 آق‍ان‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا م‍ق‍ی‍اس‌۱:۱۰۰/۰۰۰
68 ت‍ع‍اون‍ی‌(خ‍ال‍ق‍ی‌)،ش‍ی‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍اوم‍راک‍زاطلاع‌رس‍ان‍ی‌
69 م‍ح‍م‍ودی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ع‍ادن‌
70 ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ -۱۳۵۶ اس‍لام‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (درس‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
71 آرش‍ام‍ب‍و، م‍ی‍ش‍ل‌ اس‍ن‍اد و روش‌ ب‍رای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ (ج‍غ‍راف‍ی‍ا و زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
72 م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ اش‍اره‌ای‌ ب‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ GIS س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ در س‍طح‌ م‍ح‍ل‍ی‌ = Gis for local Area planning ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
73 م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ اش‍اره‌ای‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ و اص‍ول‌ ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ م‍درن‌ CIS)س‍ی‌. ای‌. اس‌): س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
74 م‍دی‍ری‌،م‍ه‍دی‌ اش‍اره‌ای‌ب‍ه‌س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌اطلاع‍ات‌ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌GIS
75 ت‍ری‍ک‍ار، ژان‌ اش‍ک‍ال‌ ن‍اه‍م‍واری‌ در ن‍واح‍ی‌ خ‍ش‍ک‌
76 دری‍و،م‍اک‍س‌ اش‍ک‍ال‌ ن‍اه‍م‍واری‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌
77 خ‍ی‍ام‌ ،م‍ق‍ص‍ود,۱۳۱۷- اص‍طلاح‍ات‌ م‍ص‍ور ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌
78 س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور اص‍لاح‌ ن‍ظام‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌
79 دروی‍ش‌ زاده‌ ،ع‍ل‍ی‌ اص‍ول‌ آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
80 ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر اص‍ول‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌: م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌
81 م‍ه‍راب‍ی‌ ،ف‍ری‍دون‌ اص‍ول‌ ب‍ل‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ و روش‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ ک‍ان‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‌ س‍از
82 م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲ - اص‍ول‌ پ‍ی‌ج‍وئ‍ی‌، اک‍ت‍ش‍اف‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
83 اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌ آروی‍د، ۱۹۱۸ - اص‍ول‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
84 پ‍ی‍م‍ن‍ت‍ل‌، ج‍ورج‌ اص‍ول‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
85 زب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰ - اص‍ول‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وائ‍ی‌ ب‍ا ک‍ارب‍رد در م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
86 ای‍ران‌ پ‍ن‍اه‌، اس‍د اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:principles of stratigraphy
87 چ‍ه‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍اب‍ا اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
88 م‍غ‍ف‍وری‌ م‍ق‍دم‌، ای‍رج‌، ۱۳۳۸ - اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:I. Maghfouri mogaddam, A. pazoki: principles of stratigraphy
89 وزی‍ری‌ م‍ق‍دم‌،ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ول‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ن‍گ‍اری‌
90 ی‍وس‍ف‍ی‌ ،م‍ه‍ی‍ار اص‍ول‌ روش‌ ه‍ای‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ( درم‍ح‍ی‍ط س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ )
91 ی‍ع‍ق‍وب‌ پ‍ور ،ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
92 ف‍ار، گ‍ون‍ت‍ر اص‍ول‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍زوت‍وپ‍ی‌
93 م‍ی‍س‍ن‌، ب‍رای‍ان‌ ه‍رول‍د، ۱۹۱۷ - اص‍ول‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌
94 اص‍غ‍ری‌ م‍ق‍دم‌ ،اص‍غ‍ر اص‍ول‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ اب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
95 اص‍ول‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ راه‍گ‍اه‍ی‌ و ت‍غ‍ذی‍ه‌گ‍ذاری‌ چ‍دن‍ه‍ا
96 ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ول‌ ع‍ل‍م‌ م‍واد (خ‍واص‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍واد)
97 ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‌، ۱۳۱۹ - اص‍ول‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌
98 روزن‍ک‍وی‍س‍ت‌، ت‍رک‍ل‌، ۱۹۲۱ - اص‍ول‌ م‍ت‍ال‍ورژی‌ اس‍ت‍خ‍راج‍ی‌
99 اش‍ک‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اص‍ول‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ م‍ن‍ش‍اء ه‍ی‍دروک‍رب‍وری‌ و ن‍ف‍ت‍ه‍ا ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ح‍وض‍ه‌ رس‍وب‍ی‌ زاگ‍رس‌
100 ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Khosrow Bargi. Fundamentals of earthquake engineering