کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
251 م‍ن‍ت‍ظری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۵۴ - ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و پ‍ردازش‌ داده‌ه‍ای‌ GPS ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار Pinnacle
252 رول‍ن‍د، اس‍ت‍ی‍ون‌ م‍ارک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و س‍ن‍ت‍ز س‍اخ‍ت‍اری‌ (م‍ب‍اح‍ث‌ ع‍م‍ل‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌)
253 دورن‍ک‍ام‍پ‌، ج‍ی‌ . س‍ی‌ - ک‍ی‍ن‍گ‌ ، س‍ی‌ .ا.ام‌- ون‌ ت‍و چ‍و - گ‍اردی‍ن‍ر، وی‌ - داک‍وم‍ب‌ ، آر- س‍ت‍رال‍ر، ا.ان‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ک‍م‍ی‌ در ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌
254 ن‍م‍ازی‌زاده‌، م‍ه‍دی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، ۱۳۷۳ (دروس‌ ع‍م‍وم‍ی‌؛۳ )
255 ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۷ ، ش‍ارح‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
256 ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۷ ، ش‍ارح‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
257 ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۷ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌: ب‍ق‍ی‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌
258 ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۴۰ ق‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌: خ‍طب‍ه‌ه‍ا، ن‍ام‍ه‌ه‍ا، و س‍خ‍ن‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)
259 ج‍ع‍ف‍ری‌ ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ وت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
260 ک‍رن‌، رم‍ون‌، ۱۹۲۸ - ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ان‌
261 م‍ی‍لان‍ی‌ن‍ژاد، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۲۴ - ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌: اص‍ول‌ ن‍ظری‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ت‍ع‍ادل‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
262 ک‍ول‍ه‍ان‍ک‌ ، ات‍ا ت‍ش‍ری‍ح‌ ل‍رزه‌ ن‍گ‍اش‍ت‍ه‌ ه‍ا
263 پ‍ری‍س‍ت‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ دون‍ال‍د، ۱۹۵۰ - ت‍ص‍اوی‍ر اس‍ت‍ری‍وگ‍راف‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌
264 ب‍وردی‍ک‌، ه‍وارد ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ رق‍وم‍ی‌: ت‍ئ‍وری‌ و ک‍ارب‍رده‍ا ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
265 وی‍ل‌،ت‍وم‍اس‌ ام‌., ۱۹۶۰- م‌ ت‍ع‍ادلات‌ ف‍ازی‌ درس‍ن‍گ‍ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌، زم‍ی‍ن‍ه‌ای‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ پ‍ت‍رول‍وژی‍ک‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
266 ام‍ی‍دال‍ل‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍ج‍وی‍د ق‍رآن‌
267 ک‍ل‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ل‍ور
268 ب‍ی‍ز، ژان‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ س‍ف‍ره‌ه‍ای‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
269 ع‍زی‍زی‌ ، ق‍اس‍م‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍م‌
270 م‍ات‍وئ‍ه‌، م‍وری‍س‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‍ه‍ای‌ م‍واد س‍ازن‍ده‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ : ... Les deformations des materia
271 طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱ -۱۳۶۰ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌
272 ک‍و، آن‍ج‍لا ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍طح‌ دری‍ا از ن‍گ‍اش‍ت‌ رس‍وب‍ی‌
273 ک‍اک‍س‌، ک‍ی‍ت‌ گ‍وردون‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌: (پ‍ت‍رول‍وژی‌)
274 ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر و ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ث‍ن‍وی‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دم‍ول‍وی‌(ب‍ل‍خ‍ی‌)
275 م‍ل‍ک‍ی‌ ،ام‍ج‍د ت‍ف‍س‍ی‍رن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی‌ وزم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
276 ووم‍اک‌، ج‍ی‍م‍ز ت‍ف‍ک‍ر ن‍اب‌: ری‍ش‍ه‌ک‍ن‌ ک‍ردن‌ ات‍لاف‌ و آف‍ری‍ن‍ش‌ ارزش‌ در س‍ازم‍ان‌ه‍ا
277 ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۴ - ت‍ک‍ام‍ل‌ و ان‍ق‍راض‌ دای‍ن‍اس‍وره‍ا
278 ب‍لاک‌،ج‍ان‌.آ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آب‍ه‍ای‌ آل‍وده‌
279 رض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زغ‍ال‌ش‍وی‍ی‌
280 رض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۳۸ - ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ف‍رآوری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌: (روش‌ه‍ای‌ پ‍رع‍ی‍ارس‍ازی‌ ث‍ق‍ل‍ی‌) ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ف‍رآوری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ (پ‍رع‍ی‍ارس‍ازی‌ ث‍ق‍ل‍ی‌)
281 م‍دی‍ری‌، م‍ه‍دی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌: دف‍ت‍ر دوم‌
282 م‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍ود رض‍ا ت‍م‍دن‍ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ک‍رم‍ان‌
283 ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ات‍وک‍د Auto CAD ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ات‍وک‍د Auto CAD
284 گ‍وک‍ال‌ .ان‌ . دب‍ل‍ی‍و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ای‌ ت‍رس‍ی‍م‍ی‌ در زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:A Manud of problems in structural geology
285 ن‍ام‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ت‍ن‍گ‍ه‌ه‍ا و آب‍راه‌ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌
286 ت‍اک‍ر، م‍وری‍س‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ س‍ن‍گ‌ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌ در ص‍ح‍را
287 ت‍ورپ‌، ری‍چ‍ارد ت‍وص‍ی‍ف‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌
288 م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲ - ت‍ون‍ل‍س‍ازی‌
289 م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲ - ت‍ون‍ل‍س‍ازی‌(ج‍ل‍د س‍وم‌ ) ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌
290 م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲ - ت‍ه‍وی‍ه‌ در م‍ع‍ادن‌
291 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ج‍ام‍ع‍ه‌س‍ازی‌ ق‍رآن‍ی‌: م‍ق‍الات‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
292 ج‍دول‌ ف‍ل‍زات‌
293 زن‍گ‍ی‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌ ک‍رم‍ان‌ Ali zangiabady. Geography
294 پ‍وراح‍م‍د، اح‍م‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ا و س‍اخ‍ت‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌
295 پ‍وراح‍م‍د، اح‍م‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ا و ک‍ارک‍رده‍ای‌ ب‍ازار ک‍رم‍ان‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Ahmad pourahmad. Geography and function of ker man Bazaar
296 ج‍داری‌ ع‍ی‍وض‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۱۶ - ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آب‍ه‍ا پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Jedari Eyvazi: Geography of waters
297 آزادب‍خ‍ت‌ ،ب‍ه‍رام‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ آب‍ه‍ای‌ ای‍ران‌
298 ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ : اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌: ج‍زی‍ره‌ لاوان‌
299 گ‍ل‍وردی‌ ، ع‍ی‍س‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ (ج‍زای‍ر ب‍وم‍وس‍ی‌ و ...)
300 ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ ک‍ی‍ش‌ ( ج‍زای‍ر ک‍ی‍ش‌ وه‍ن‍دوراب‍ی‌ )