کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
401 واع‍ظج‍وادی‌، ف‍اطم‍ه‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
402 خ‍واج‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۸۹ -۷۵۳ ق‌ دی‍وان‌ اش‍ع‍ار خ‍واج‍و ک‍رم‍ان‍ی‌
403 ح‍ی‍ات‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ب‍ی‌ب‍ی‌ج‍ان‌، -۱۲۱۳ ق‌ دی‍وان‌ ح‍ی‍ات‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌
404 رودک‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، -۳۲۹ ق‌ دی‍وان‌ رودک‍ی‌ اب‍وع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د رودک‍ی‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌ [ ۱۰۹۸ب‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍ده‌ ت‍ا ام‍روز] و ش‍رح‌ اح‍وال‌ آث‍ار او
405 م‍ح‍ت‍ش‍م‌،ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د, ۹۹۶ق‌ دی‍وان‌ م‍ح‍ت‍ش‍م‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
406 ش‍ه‍ری‍اری‌، م‍ح‍م‍د ذخ‍ائ‍ر ب‍وک‍س‍ی‍ت‌ ک‍ارس‍ت‍ی‌ (ب‍ا ب‍س‍ت‍ر ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌)
407 دی‌آن‍ج‍ل‍ی‍س‌ ،ب‍ارب‍ارا رازه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍ه‌ ه‍رف‍ردی‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍د
408 ک‍ارب‍خ‍ش‌ راوری‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۶ - راور: ش‍ه‍ری‌ در ح‍اش‍ی‍ه‌ ک‍وی‍ر پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Masha-allah Karbakhsh Ravari. Ravar: a city in the vicinity of loot Desert
409 م‍ح‍م‍دی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۹ - راه‍ن‍م‍ای‌ Dos و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
410 رس‍وخ‍ی‌، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۱۸ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ای‍ران‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...Index of higher education
411 ت‍ق‍ی‌ پ‍ور ،س‍ی‍اوش‌ راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار RocLabت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ت‍وده‌ س‍ن‍گ‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ی‍ار ش‍ک‍س‍ت‌ ه‍وک‌ -ب‍رون‌
412 س‍ی‍م‍پ‍س‍ون‌، آل‍ن‌، ۱۹۵۳ - راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ دی‌ ب‍ی‍س‌ ت‍ری‌ پ‍لاس‌ ... d BASE III Plus
413 آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ز راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
414 راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌)
415 دان‍گ‍ر، ژان‌، گ‍ردآورن‍ده‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ای‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
416 ن‍وری‍ان‌ ،ف‍رش‍اد راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍گ‍ر ف‍ض‍ای‍ی‌ :ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اطلاع‍ات‌ رس‍ت‍ری‌ و ب‍رداری‌GGGG GIS
417 م‍ح‍ب‍وب‍ی‌ن‍ی‍ه‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ، ۱۳۵۵ - ،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌,BF راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ن‍رم‌اف‍زارRock words TM
418 خ‍دام‌، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳ - راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ک‍ارب‍رد داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:A pocket guide to Iran generic drugs
419 پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۵ - راه‍ن‍م‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ (م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر خ‍لاص‍ه‌ درس‌ و ح‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ای‌ م‍رب‍وطه‌) پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:M. Pourkermani. G. Rahmani. Key to structural Geology
420 م‍رت‍ض‍ائ‍ی‌ ، ل‍ی‍لا راه‍ن‍م‍ای‌ س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا، ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا و س‍م‍پ‍وزی‍وم‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ (۱۳۶۴)
421 م‍اه‍وان‌، م‍ح‍م‍ود راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍اح‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
422 ش‍رک‍ت‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ ۵ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ( MS-Dos 5.0ام‌. اس‌. داس‌۵ ): راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ و رس‍م‍ی‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ب‍رای‌ ...
423 ف‍ره‍ادی‌، رض‍ا، ۱۳۴۵ - راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اطل‍س‌ ک‍ان‍ی‍ه‍ای‌ ت‍ی‍ره‌
424 م‍وری‍س‍ون‌، وب‍وی‍د راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
425 م‍ن‍س‍ر، راب‍رت‌ م‍وری‍س‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ف‍ل‍وت‍اس‍ی‍ون‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ات‍ه‍ا
426 ش‍رک‍ت‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ [ MS-DOS 6ام‌. اس‌. داس‌۶ ] Microsoft PC
427 س‍ن‍ج‍ری‌ س‍ارا راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ARC GIS
428 ک‍لای‍ن‌، ک‍ورن‍ل‍ی‍س‌، ۱۹۳۷ - راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
429 راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ای‍ران‌ ج‍ل‍د ۲۲ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
430 م‍ح‍م‍دن‍ژاد،م‍ری‍م‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار [ Arcview GISآرک‌ وی‍وج‍ی‌.ای‌.اس‌.]
431 ف‍ت‍ح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۹ - راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ Unswedge - swedge - Roclab - Dips
432 ک‍ن‍ی‌،ان‍وش‍ی‍روان‌ راه‍ن‍م‍ای‌ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ب‍رای‌دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ع‍ل‍وم‌زم‍ی‍ن‌
433 م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ص‍ح‍ح‌ رب‍اع‍ی‍ات‌ اب‍وس‍ع‍ی‍د اب‍وال‍خ‍ی‍ر، خ‍ی‍ام‌، ب‍اب‍اطاه‍ر از ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر
434 خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، -۵۱۷ ؟ق‌ رب‍اع‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ب‍ات‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ،م‍ق‍دم‍ه‌ وح‍واش‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ وق‍اس‍م‌ غ‍ن‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ات‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ف‍ی‍ت‍رج‍رال‍د،ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌ .- ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: رب‍اع‍ی‍ات‌ خ‍ی‍ام‌
435 ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍ر رخ‍س‍اره‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ ی‌ ای‍ران‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Microfacies of carlonate rocks of Iran
436 ک‍لان‍ت‍ری‌،ام‍ی‍ر رخ‍س‍اره‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ه‌ی‌ ای‍ران‌
437 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو رخ‍س‍اره‌ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍پ‍ی‌ "م‍ی‍ک‍روف‍اس‍ی‍س‌ه‍ا"
438 زرع‍ی‍ان‌ ،س‍ی‍روس‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ودال‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌
439 س‍ی‍ن‍گ‌، ب‍ه‍اوان‍ی‌، ۱۹۴۰ - م‌ رده‌ب‍ن‍دی‌ ت‍وده‌ س‍ن‍گ‌: روش‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌
440 س‍پ‍اه‍ی‌ گ‍رو، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۴۵ - رده‌ب‍ن‍دی‌ و ن‍ام‍گ‍ذاری‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا (آذری‍ن‌، دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و رس‍وب‍ی‌) پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:A. A. Spepahi - Gerow. Classification and nomenclature of Rocks (Igneous, Metamorphic and sedimentar
441 ک‍م‍پ‌ ،وی‍ل‍ی‍ام‌ رزون‍ان‍س‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ در ش‍ی‍م‍ی‌ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
442 ف‍اض‍ل‌ م‍وح‍دی‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۰ - رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌
443 س‍وخ‍ت‍ان‍ک‍ار،آر.ک‌. رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
444 ف‍ی‍ض‌ ن‍ی‍ا،س‍ادات‌ رس‍وب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍دب‍ر ف‍رس‍ای‍ش‌ خ‍اک‌ وت‍ول‍ی‍درس‍وب‌
445 ب‍ه‍زاد، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ - رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
446 م‍س‍ل‍م‍ی‌زاده‌، طاه‍ره‌، ۱۳۴۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ح‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ش‍ش‌ م‍رج‍ع‌) ش‍ام‍ل‌ ف‍ت‍اوای‌ آی‍ات‌ ع‍ظام‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌) آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌: ب‍ه‍ج‍ت‌، م‍ی‍رزا ج‍واد ت‍ب‍ری‍زی‌، ف‍اض‍ل‌ ل‍ن‍گ‍ران‍ی‌، م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌ و م‍رح‍وم‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ (ش‍ش‌ م‍رج‍ع‌) م‍ح‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
447 ش‍ام‍ل‍ی‌، ه‍روه‌، ۱۹۳۹ - م‌ رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
448 م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د، ۱۳۱۴ - رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
449 م‍وس‍وی‌ ح‍رم‍ی‌، رض‍ا رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
450 وارن‌، ج‍ان‌، ۱۹۱۵ - م‌ رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ب‍خ‍ی‍ره‍ا