کتابخانه


جستجو

ردیف پدید آورنده عنوان عنوان روی جلد
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
301 ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍ر ای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ (ج‍زی‍ره‌ س‍ی‍ری‌) ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
302 ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍رای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (خ‍ارک‌،ش‍ی‍ف‌ ،ام‌ ال‍ک‍رام‌ ،ج‍ب‍ری‍ن‌ ، ن‍خ‍ی‍ل‍و ، ف‍ارس‍ی‌ )
303 س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍رای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ :اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ ، ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍ش‍م‌ : ج‍زای‍رق‍ش‍م‌،لارک‌ ، ه‍رم‍زوه‍ن‍گ‍ام‌
304 س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ وزارت‌ دف‍اع‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ . ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍زای‍رای‍ران‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍زم‍زگ‍ان‌۰ ج‍زای‍رش‍ی‍درو:ف‍اروروف‍اروگ‍ان‌ )
305 ک‍لارک‌، ج‍ان‌ ان‍ی‍س‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
306 ب‍اق‍رن‍ژاد، م‍ج‍ی‍د ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌
307 پ‍اش‍ائ‍ی‌اول‌،ع‍ب‍اس‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ و پ‍ی‍دای‍ش‌ و رده‌ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا
308 اس‍دی‍ان‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ (اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌)، ۱۳۱۹ - ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ دی‍ری‍ن‍ه‌
309 خ‍ال‍دی‌، ش‍ه‍ری‍ار ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا) ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌
310 م‍ح‍لات‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ر ب‍م‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Geography of Bam
311 ن‍ظری‍ان‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۱۹ - ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
312 س‍رور، رح‍ی‍م‌, ۱۳۴۸- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ و آم‍ای‍ش‌ س‍رزم‍ی‍ن‌
313 ص‍ادق‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ک‍وات‍رن‍ر
314 ک‍ام‍ران‌ ،ح‍س‍ن‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌ ج‍زای‍ر(ق‍ش‍م‌ ،لارک‌ ،ه‍ن‍گ‍ام‌ )
315 اس‍دی‍ان‌(اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌)،خ‍دی‍ج‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌زی‍س‍ت‍ی‌دی‍ری‍ن‍ه‌وح‍ال‌
316 اف‍لاطون‌،۴۲۷ ؟ -۳۴۷ ق‌.م‌ ج‍م‍ه‍ور ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
317 ادی‍ب‌، داری‍وش‌، ۱۳۲۰ - ج‍ه‍ان‌ ج‍واه‍رات‌
318 ک‍اپ‍ل‍ی‍ی‍ر،دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‍و چ‍اه‌پ‍ی‍م‍ای‍ی‌دره‍ی‍دروژئ‍ول‍وژی‌
319 ای‍زدی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د چ‍را ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ای‍م‌؟ : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌
320 پ‍ی‍رزاد، زوی‍ا، ۱۳۳۱ - چ‍راغ‌ه‍ا را م‍ن‌ خ‍ام‍وش‌ م‍ی‌ک‍ن‍م‌
321 پ‍ی‍ز،آل‍ن‌ چ‍رام‍رده‍ادروغ‌ م‍ی‌ گ‍وی‍ن‍دوزن‍ه‍اگ‍ری‍ه‌م‍ی‍ک‍ن‍ن‍د
322 ه‍ارپ‍ر، داروت‍ی‌ چ‍ش‍م‍ی‌ در آس‍م‍ان‌: آش‍ن‍ائ‍ی‌ ب‍ا س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
323 ه‍اوزر، ب‍ن‍گ‍ام‍ی‍ن‌ گ‍ی‍ل‍ورد چ‍ه‌ ب‍ای‍د خ‍ورد و چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ای‍د پ‍خ‍ت‌
324 ش‍ی‍ن‌، ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌، -۱۹۴۰ چ‍ه‍ار اث‍ر از ف‍ل‍وران‍س‌ اس‍ک‍اول‌ ش‍ی‍ن‌
325 ب‍ی‍ان‌، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌ چ‍ه‍ار م‍ق‍ال‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ج‍م‍ع‌گ‍رای‍ی‌ و ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ (در ه‍زار س‍وم‌) ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: اس‍ت‍رات‍ژی‌ ج‍م‍ع‌گ‍رای‍ی‌ و ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌
326 خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ -۱۳۶۸ چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ارب‍ع‍ی‍ن‌
327 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌ ،خ‍س‍رو چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رک‍ام‍ب‍ری‍ن‌ وپ‍ال‍ئ‍وزوئ‍ی‍ک‌ ج‍ل‍د اول‌
328 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌
329 خ‍س‍روت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
330 خ‍س‍رو ت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و رخ‍داده‍ای‌ دوران‌ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
331 ف‍رش‍اد،ف‍ری‍دون‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌:دوران‌اول‌
332 ف‍رش‍اد،ف‍ری‍دون‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌:دوران‌دوم‌
333 ف‍رش‍اد،ف‍ری‍دون‌ چ‍ی‍ن‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌:دوران‌س‍وم‌
334 خ‍س‍رو ت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹ - چ‍ی‍ن‍ه‌ن‍گ‍اری‌: "ت‍ع‍اری‍ف‌، اص‍ول‌ و روش‌ه‍ا" پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Stratigraphy principles and methods
335 ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، -۷۹۲ ق‌ ح‍اف‍ظ م‍ون‍س‌ ع‍اش‍ق‍ان‌ ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ف‍ره‍ن‍گ‌ ح‍اف‍ظش‍ن‍اس‍ی‌
336 ح‍س‍اب‌ ان‍ت‍گ‍رال‌ ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ CREI
337 ح‍ف‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ س‍طح‍ی‌
338 ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز ح‍ف‍اظت‌ خ‍اک‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Parviz Kardavani: Soil conservation
339 ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ - ح‍م‍اس‍ه‌ غ‍دی‍ر ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ ال‍غ‍دی‍ر ف‍ی‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ و ال‍س‍ن‍ه‌ و الادب‌ ع‍لام‍ه‌ ام‍ی‍ن‍ی‌ اس‍ت‌
340 ی‍ان‍گ‌، ری‍چ‍ارد اس‍ت‍وارت‌ ح‍ی‍ات‌ در آس‍م‍ان‍ه‍ا
341 ح‍ف‍اری‌ در م‍ع‍ادن‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د دوم‌ از ه‍ن‍دب‍وک‌ دوج‍ل‍دی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ح‍ف‍اری‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌ و زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍وس‍ط ش‍رک‍ت‌ ت‍ام‍روک‌ ف‍ن‍لان‍د م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
342 ب‍ای‌ ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۷ - خ‍اک‌: پ‍ی‍دای‍ش‌ و رده‌ب‍ن‍دی‌
343 ب‍ای‌ب‍وردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۷ - خ‍اک‌، ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ و طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Mohammad Bybordi. Soil genesis and classification
344 ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد،اح‍م‍د خ‍اک‍ش‍ن‍اس‍ی‌( ب‍رای‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ )
345 م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ، ۱۳۲۲ - خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌
346 گ‍رده‍م‍ائ‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌ ( ه‍ف‍ده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۷ :ت‍ه‍ران‌) خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍ف‍ده‍م‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‍ائ‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
347 وادالا خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ در ع‍ص‍ر اس‍ت‍ع‍م‍ار
348 رح‍ی‍م‍ی‌، اع‍ظم‌ خ‍واص‌ ت‍ن‍اوب‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر و پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌
349 وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۴ - خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌
350 وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود خ‍واص‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ن‍گ‍ه‍ا: ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:M. Vafaeian. Engineering properties of rocks: theories and applications